Skånska katter svårt sjuka

I Skåne, Klippan, har förvildade friska katter insjuknat svårt av lungmask. Av 33 smittade katter har 24 dött, eller varit så svårt sjuka att de har avlivats av djurskyddsskäl.

Katterna omhändertogs av kattföreningen Hemlösa katter […]

Av |23 mars, 2018|Categories: Landsbygd, Nyheter||

Bidrag för radonsanering i småhus

Regeringen ska återinföra radonsaneringsbidraget i en- och tvåbostadshus som bidragstagaren äger och själv bor i.

Bidraget täcker 50 procent av skäliga åtgärdskostnader upp till 25 000 kr. Efter slutförd sanering ska radonhalten i inomhusluften vara högst […]

Av |23 mars, 2018|Categories: Energi och Miljö, Nyheter||

Kunskap ska bemöta psykisk ohälsa i primärvården

Socialstyrelsen får 20 miljoner kronor för att stödja, analysera och utvärdera utvecklingsarbete i primärvården för att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos personer med psykisk ohälsa.

– Prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor är centralt […]

Av |23 mars, 2018|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Varierande åldrar för att gå i pension

De flesta går i pension vid 65-års ålder, men samtidigt är det allt fler som väljer andra pensionsåldrar visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten.

– Det är ungefär lika många kvinnor som män som gick […]

Av |23 mars, 2018|Categories: Nyheter||

EU-invandring positivt för statsfinanserna

En ny stor studie visar på övervägande positiva statsfinansiella effekter för mottagarlandet av att personer födda i ett EU/EES-land flyttar dit för att arbeta.

Analysen har genomförts av forskare vid Uppsala universitet som del i […]

Av |23 mars, 2018|Categories: Arbete och Näringsliv, EU, Nyheter||

FN:s säkerhetsråd möts på Hammarskjölds Backåkra

För första gången kommer FN:s säkerhetsråds årliga informella arbetsmöte att hållas utanför USA – på Dag Hammarskjölds gård Backåkra på Österlen i Skåne.

Det är FN:s generalsekreterare António Guterres som i april tar med sig […]

Av |22 mars, 2018|Categories: Nyheter||

Statliga investeringsstödet för byggande av hyresbostäder höjs

Statliga investeringsstödet för byggande av hyresbostäder höjs. Satsningen, som initieras av regeringen, ska möjliggöra byggande av bostäder på fler platser och i fler lägen till en lokalt anpassad hyra. En extra bonus får företag […]

Av |22 mars, 2018|Categories: Nyheter||

Informationskampanj ska stärka skyddet mot digitala id-stölder

En landsomfattande informationskampanj om riskerna för it-incidenter och id-stölder ska stärka informationssäkerheten för både enskilda och företag. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får regeringens uppdrag att i samarbete med andra myndigheter genomföra kampanjen.

I […]

Av |22 mars, 2018|Categories: Nyheter||

Kommuner kan påtvingas reformer utan att staten finansierar

Det borde inte vara så, men det händer ändå att kommuner och landsting av staten tvingas genomföra reformer utan att de får ekonomisk kompensation för ”pådyvlade” kostnader. Det anser sig Riksrevisionen ha fått belägg […]

Av |22 mars, 2018|Categories: Nyheter||

Bolånefonder utmanar storbanker och kan ge lägre bolåneräntor

De fyra storbankerna dominerar på bolånemarknaden, men kan komma att få tuffare konkurrens av bolånefonder, som är en ny företeelse i Sverige. Det betyder sannolikt lägre boräntor menar ekonomie licentiat Tomas Pousette, som skrivit […]

Av |22 mars, 2018|Categories: Nyheter||

Sten Heckscher ska få fart på organdonationer

Regeringen har utsett Sten Heckscher till utredare av organdonationer.

– Vi måste se till att fler får donera sina organ. Vi har en högre vilja att donera organ än vad som faktiskt blir utfallet i […]

Av |22 mars, 2018|Categories: Hälsa, Vård och Omsorg, Nyheter||

Förlängning av transportkorridor till Norrland och Norge

Sverige ska föreslå till EU-kommissionen att den befintliga stomnätskorridoren ”Skandinavien – Medelhavet” som i dag bara sträcker sig till Stockholm ska förlängas hela vägen upp till den svensk-finska gränsen vid Haparanda samt till Oslo via […]

Av |22 mars, 2018|Categories: EU, Nyheter||

Oseriösa aktörer ska rensas från välfärdssystemet

Regeringen har lämnat ett förslag till riksdagen som innebär att ägare och ledning för välfärdsföretag och organisationer kommer att lämplighetsprövas. Även förenklade upphandlingsregler föreslås.

 

- Förslaget innebär sammanfattningsvis att det kommer att ställas högre krav […]

På djupet med Hanöbuktens miljöproblem

Lunds universitet och Simrishamns kommun har fått finansiering från Region Skåne för en ny forsknings- och innovationsmiljö på Marint centrum i Simrishamn. Syftet är att studera och lösa miljöproblem och samhällsutmaningar kopplade till hav, […]

Av |21 mars, 2018|Categories: Nyheter||

Lagliga transporter på vägarna

Regeringen föreslår att företag och myndigheter ska ta större ansvar för att kontrollera att de transporter som de beställer är lagliga.

– För att kunna ha en sund konkurrens och goda arbetsvillkor i åkeribranschen måste […]

El-pengar till utvecklingsländer

Regeringen ger 50 miljoner kronor till EU-kommissionens initiativ ElectriFI, för förnybar energi i utvecklingsländer.

- Människors tillgång till energi är avgörande för att bekämpa fattigdomen i världen, samtidigt som energisektorn står för en stor del […]

Av |21 mars, 2018|Categories: Energi och Miljö, EU, Nyheter||

Nya skatteregler

Regeringen har lämnat ett förslag till Lagrådet som innebär att bolagsskatten sänks till 20,6 procent.

- Ett konkurrenskraftigt och dynamiskt företagsklimat är grunden för tillväxt och jobbskapande. Villkoren för företagande ska stödja sund konkurrens, vara […]

Av |21 mars, 2018|Categories: Ekonomi och Skatter, Nyheter||

Karens för ministrar och statssekreterare

Regeringen föreslår att restriktioner införs för statsråds och statssekreterares övergångar till annan än statlig verksamhet.

- I Sverige har vi varit naiva. Vi är ett av få länder där det saknas regler för övergångar mellan […]

Av |21 mars, 2018|Categories: Nyheter||

Lärarbristen har satt sina spår i skolan

Ökad lärarbrist och ökande skillnader mellan elevgrupper och skolor är två av de viktigaste utmaningarna i svensk skola. I Skolinspektionens årsrapport 2017 syns tydliga exempel på konsekvenser av lärarbristen som nu har lämnats över […]

Av |20 mars, 2018|Categories: Nyheter, Utbildning och Skola||

E-faktura vid offentlig upphandling

Upphandlande myndigheter och enheter ska från och med den 1 april 2019 få fakturor skickade till sig elektroniskt. Det förslår regeringen i en proposition.

- Det finns stora samhällsekonomiska och miljömässiga nyttor i att övergå […]

Av |20 mars, 2018|Categories: Nyheter||