Flera äldre ska stimuleras att arbeta mer

Regeringen har gett Pensionsmyndigheten i uppdrag att utreda och analysera metoder som stimulerar till senare pensionsuttag för dem med låg pension. Syftet är att de med låg pension ska få bättre ekonomiskt utfall av garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd under pensionstiden.

Pensionsåldersutredningens betänkande Åtgärder för ett   längre arbetsliv (SOU 2013:25) kommer att ligga till grund för […]

Ensamma barn större risk begå självmord

Upplevelsen av ensamhet i barndomen är tydligt relaterat till en förhöjd risk för självmordsbeteende senare i livet. I en ny avhandling från Stockholms universitet analyserar sociologen Yerko Rojas vilka riskfaktorer som finns i barndomen för att begå självmord eller göra ett självmordsförsök som ung vuxen.

Varje år begår över 10 000 svenskar en självmordshandling […]

Att förhindra självmord

Regeringen beslutar att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att i samråd med Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämna ett förslag på utformningen av en samordnad, effektiv och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning som stöd för lokalt och regionalt självmordspreventivt arbete. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 mars 2015.

 

http://www.regeringen.se/sb/d/18045/a/240416

Olika slag av kapitalbuffertar

Regeringen föreslår två nya lagar och ändringar i lagen om bank- och finansieringsrörelse och lagen om värdepappersmarknaden.

Den föreslagna nya lagen om kapitalbuffertar innehåller bestämmelser som ålägger kreditinstitut och värdepappersbolag att ha olika slag av kapitalbuffertar och som möjliggör ingripande i det fall ett institut inte uppfyller ett kombinerat buffertkrav.

Den föreslagna nya lagen om särskild […]