Samverkan mot grov brottslighet

Promemorian innehåller förslag till en ny lag om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot grov organiserad brottslighet och en förordning i samma ämne. Vidare föreslås ett nytt sekundärt ändamål i vissa myndigheters registerförfattningar.
Förslagen i promemorian syftar till att underlätta informationsutbytet vid myndighetssamverkan för att förebygga, förhindra eller upptäcka grov organiserad brottslighet.

Den nya lagen innebär en sekretesslättnad […]

Av |28 augusti, 2014|Nyheter, Rättsväsen|

Översyn av våldtäktsbrottet

En särskild utredare ska:

  • göra en översyn av våldtäktsbrottet,
  • genomföra en praxisgenomgång i syfte att kartlägga hur våldtäktsbrottet har tolkats och tillämpats,
  • lämna förslag på hur en reglering för ett särskilt straffansvar för oaktsamhetsbrott avseende våldtäkt bör utformas,
  • överväga om det bör införas en samtyckesbaserad regleringsmodell för våldtäkt,
  • granska och analysera hur de brottsbekämpande myndigheterna utreder ärenden om våldtäkt […]
Av |28 augusti, 2014|Nyheter, Rättsväsen|

Förbättrat förhandsbesked på skatt

Förhandsbeskedsutredningen har överlämnat sitt betänkande (SOU 2014:62) med förslag till förbättringar av förhandsbeskedsinstitutet.
Möjligheten att ansöka om förhandsbesked i skattefrågor fyller en viktig funktion för att enskilda ska kunna få bindande besked om beskattningen av framtida transaktioner och främja prejudikatbildningen på skatteområdet.

Förhandsbeskedsinstitutet behöver förbättras genom att bli mer tillgängligt och genom att handläggningstiderna i möjligaste […]

Av |28 augusti, 2014|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Ny reglering för tjänstepensionsföretag

Tjänstepensionsföretagsutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande ” En ny reglering för tjänstepensionsföretag ” till regeringen.

Utredningens uppdrag har varit att lämna förslag till en ny rörelsereglering för tjänstepensionsinstitut. Utredningen fick också i uppdrag att i sitt förslag beakta Europeiska kommissionens förslag till omarbetat tjänstepensionsdirektiv.

Utredningen föreslår en reformerad reglering för svenska tjänstepensionsinstitut, men även särskilda övergångs- och […]

Av |27 augusti, 2014|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Otillräcklig styrning av regeringen

Det finns brister i granskningen av det allmänna pensionssystemet. En granskning från Riksrevisionen visar att regeringen inte har styrt granskningen tillräckligt. Inspektionen för socialförsäkringen har inte prioriterat att granska pensionssystemet och Pensionsmyndigheten tar inte till sig resultatet av granskningarna för att utveckla sin verksamhet.

Pensionsmyndigheten och Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, ska arbeta för en effektiv […]

Av |27 augusti, 2014|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Körkort för vattenskotrar

Regeringen vill utreda införande av förarintyg för vattenskoter.

Vattenskotrar används av personer i olika ålderskategorier som har mycket blandade kunskaper om vilka bestämmelser som gäller när man befinner sig i allmän farled. Främsta användningsområdet är sport- och fritidsaktiviteter. För att höja kunskapsnivån hos användare av vattenskotrar vad gäller sjöregler och beteende till sjöss samt miljöpåverkan […]

Av |26 augusti, 2014|Nyheter|

Rättssäkrare inom psykvård

I promemorian lämnas en rad förslag för att stärka patientsäkerheten och rättssäkerheten för den som vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, förkortad LPT, och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, förkortad LRV.

Ds 2014:28

http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/46/69/944fe49b.pdf

Skatteavtal med Hongkong

Sverige har den 22 augusti 2014 undertecknat ett avtal med Hongkong om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/51/65/7f328fa0.pdf

Av |26 augusti, 2014|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Statliga bredband ska utnyttjas bättre

En särskild utredare ska se över möjligheterna att effektivisera användningen av de statligt ägda bredbandsnäten genom förbättrad samordning mellan bredbandsverksamheterna hos Trafikverket, Affärsverket svenska kraftnät, Vattenfall AB och Teracom AB (fortsättningsvis ”de statliga aktörerna”).

Utredaren ska även analysera på vilket sätt en möjlig effektivisering av nyttjandet och tillgängliggörandet av aktörernas bredbandsinfrastrukturer kan […]

Minskning av antalet vräkningar

Under första halvåret i år minskade antalet ansökningar om vräkning med 19 procent till 3 593 ärenden. Även antalet verkställda vräkningar minskar. Under första halvåret verkställde Kronofogden 1 201 vräkningar, vilket motsvarar en minskning med 10 procent.

- Det här tyder på att […]

Av |26 augusti, 2014|Bostad och Familj, Nyheter|