På väg mot gemensam IT-drift

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har tecknat en avsiktsförklaring om att nå en överenskommelse där Försäkringskassan ska ta hand om driften av Arbetsförmedlingens IT-system.
Varje år lägger statliga myndigheter och bolag ner runt 15 miljarder kronor på IT-drift. Det gör IT-drift till en av de största utgiftsposterna för svenska myndigheter. En förstudie som e-delegationen genomfört visar […]

Av |25 september, 2014|Nyheter|

Bättre bedömningar av de offentliga finanserna över tid

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) har lämnat rapporten Hållbara beräkningar – en ESO-rapport om att bedöma den offentliga sektorns finansiella hållbarhet av Thomas Pettersson och David Sundén till finansdepartementet.

I rapporten framhålls två generella problem med de bedömningar som görs i dag. För det första är vissa centrala antaganden svåra att bekräfta empiriskt. För det […]

Av |25 september, 2014|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Vattenfall investerar 860 miljoner i två vindkraftparker

Vattenfall startar byggandet av två vindkraftparker; Juktan i Sorsele kommun i Västerbotten och Höge Väg i Kristianstads kommun i Skåne. Tillsammans innebär projekten en investering på förnybar el till 63 000 hushåll. Planerad byggstart för de två nya vindkraftparkerna är hösten 2014.

Nyligen fattade Vattenfalls styrelse beslut om […]

Av |25 september, 2014|Energi och Miljö, Nyheter|

Sverige satsarpå rättsstatsuppbyggnad i Ukraina

Expertmyndigheten Folke Bernadotteakademin inleder en satsning i Ukraina inom området offentlig förvaltning och rättsstatsuppbyggnad.

Efter det senaste årets turbulenta utveckling står Ukraina inför en rad utmaningar. Folke Bernadotteakademin (FBA) inleder nu ett omfattande projekt inom offentlig förvaltning och rättsstatsuppbyggnad.

Projektet syftar till att stärka och integrera rättsstatsprinciper i kommunernas offentliga tjänster.  En viktig del i projektet […]

Av |25 september, 2014|Demokrati, Nyheter|

Handbok för ny kulturminister

Katalys, ett fackligt idéinstitut, gav i uppdrag till konstnärerna Stina Oscarson och Mats Söderlund att ta fram en kulturpolitisk rapport som skulle lägga grunden för Katalys kommande kulturpolitiska arbete.

Resultatet blev ”Handbok för en ny kulturminister”.

Mer om boken

Av |25 september, 2014|Böcker|

Ökat fokus på grundlagen vid regeringsbildningen

Den viktigaste svenska grundlagen, Regeringsformen från 1974, genomgick 2010 flera större ändringar, efter förslag av den 2004 tillsatta Grundlagsutredningen. Ändringarna gäller bland annat formerna för regeringsbildning, normprövningen och domstolarnas ställning. Nu år 2014 är det möjligt att utvärdera hur reglerna fungerat.

Domstolarnas ställning har belysts efter uppmärksammade domar om dubbelbestraffningsförbud vid skattebrott och det […]

Av |25 september, 2014|Böcker|

Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst kartlagt

Den 26 maj 2014 utsågs verkställande direktören Ulf Lundin som särskild utredare för att kartlägga Försvarsmaktens behov avseende flygtrafiktjänst i syfte att ge underlag för vilken volym av statligt utförd flygtrafikledningstjänst som med civil-militär integrerad flygtrafiktjänst är nödvändig.

Som sekreterare anställdes konsulten Birger Höök. Utredningen har antagit namnet Flygtrafikledningsutredningen.
Den 23 september överlämnade Flygtrafikledningsutredningen betänkandet […]

Av |24 september, 2014|Försvar, Nyheter|

Förändrade regler för deltidsarbetslösa

Riksrevisionen har granskat om syftena med förändringen av villkoren i arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslösa har uppfyllts och utvärderat om regeringens målsättning med förändringen har uppnåtts.

Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (S 2010:04) har i uppdrag att göra en översyn av den nuvarande deltidsbegränsningen. Kommittén ska lämna sitt slutbetänkande senast den 31 januari 2015.

Regeringen […]

Av |24 september, 2014|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Ny Moderatledare dröjer

Den 7 mars 2015 kommer Nya Moderaterna ha extra partistämma. Under partistämman kommer en ny partiledare att väljas.
Den extra partistämman kommer att äga rum i Stockholm. Detaljer kring plats och tid meddelas senare.

Av |24 september, 2014|Nyheter|

Ineffektiv valutahantering ger mindre bistånd

Utrikesdepartementets och Sidas valutahantering gör att staten får ut mindre bistånd än möjligt för pengarna. Staten och biståndsmottagare i andra länder gick miste om cirka 40 miljoner kronor 2013. En granskning från Riksrevisionen visar att det finns stora möjligheter att effektivisera valutahanteringen i det svenska biståndet.

Riksrevisionen har granskat Utrikesdepartementets och Sidas valutahantering under 2013. […]

Av |24 september, 2014|Ekonomi och Skatter, Nyheter|