Om låginkomsttagare ska kunna hitta bostad till rimliga villkor måste det byggas bostäder som inte är attraktiva för höginkomsttagare. Samtidigt måste byggandet öka kraftigt. Det är möjligt – om staten tar en större roll. Det skriver Hans Lind, professor vid Kungliga Tekniska högskolan, i en ny bok om social bostadspolitik utgiven av SNS.

I boken Åtkomliga bostäder – skriver författaren Hans Lind att det krävs ett samlat åtgärdspaket och insatser av alla parter för att skapa en marknad där alla har en chans att hitta en bostad. Riksdag och regering måste driva utvecklingen och se till att det planläggs tillräckligt mycket mark samt se över hyresreglerna. Kommunerna måste vara kreativa i att hitta platser för att bygga bostäder och företagen måste sätta rimliga avkastningskrav i socialt motiverade projekt.bok

I boken lägger Hans Lind fram tre huvudförslag för att ge låginkomsttagare bättre möjligheter att hitta en bostad på marknaden:

Staten bör bestämma hur mycket mark som ska planläggas för byggande. Kommunerna ska åläggas att ta fram trovärdiga planer för ett bostadsbyggande som kommer de lägre inkomstskikten till del. Samtidigt bör staten vara beredd att ta en del av de risker som byggande med socialt fokus innebär.

Förändra hyresreglerna vid renovering. Idag skapar reglerna incitament för hyresvärdar att göra onödiga standardhöjningar för att kunna höja hyran. För att inte de billiga bostäder som finns ska försvinna från marknaden, behöver renoveringstakten bromsas.

Begränsa bostadsföretagens möjligheter att välja bort hyresgäster med låga inkomster. Den uthyrningspolicy med höga inkomstkrav som många företag idag tillämpar är diskriminerande.

– Situationen på bostadsmarknaden är nu så allvarlig att det krävs en nationell samling för ett brett åtgärdsprogram med fokus på att särskilt förbättra bostadssituationen för hushåll med lägre inkomster, säger Hans Lind.