Boken är ett samarbete mellan tretton forskare, som arbetar med olika delar av den skogliga sektorn utifrån ett genusperspektiv. Bokens tretton texter sammanfattar mycket av den forskning som har bedrivits på området de senaste fem åren och den kunskap som denna har frambringat.

Boken utgår ifrån att hitta nya vägar till en mer öppen och jämställd skogssektor. Det är i diskussionen om vem som får plats, efterfrågas och behövs, samt motiven och villkoren för detta, som förståelsen och processen kan starta. Genom att visa på jämställdhetsbegreppets formbarhet, utmaningar och möjligheter sätter bokens olika texter det praktiska jämställdhetsarbetet i ett nytt ljus och uppmuntrar till nyfikenhet på genusvetenskaplig forskning, dess processer, metoder, resultat och tillämpningar.bok

I augusti avslutades Sveriges lantbruksuniversitets och Luleå Tekniska Universitets projekt Jämställdhets som branschgemensam strategi för skogsbrukssektorn och Från macho till modern. För att sammanfatta och tillgängliggöra den kunskap som projekten har genererat så valde forskarna inom dessa projekt att bjuda in andra forskare inom området till en gemensam publikation. Resultatet blev en populärvetenskaplig antologi i pocketformat.