Fler måste få sjukersättning

Reglerna för sjuk- och aktivitetsersättning bör förändras, så att fler kan få ersättning, anser Riksrevisionen efter en granskning.

Enligt riksrevisor Stefan Lundgren framstår dagens regler som alltför strikta, med tanke på de negativa konsekvenser ett nekande visat sig ha på individens hälsa och ekonomi.

Den som på grund av sjukdom eller andra orsaker har en långvarig […]

Fler nyanlända får statlig praktik

Flera myndigheter ska fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik åren 2019 och 2020.

Målet om att myndigheterna gemensamt ska ta emot i genomsnitt minst 1 000 nyanlända för praktik per år kvarstår. Enligt Statskontorets redovisning för utfallet av praktikplatser för tiden 1 april 2016–28 februari 2017 (11 månader) hade myndigheterna tagit emot 1 092 […]

Modernare regler för varumärken och företagsnamn

Regeringen har föreslår att reglerna för varumärken och företagsnamn moderniseras och förenklas.

Varumärken har blivit allt viktigare för företagens möjligheter att nå framgång. De kan ofta vara ett företags mest värdefulla tillgång. Varumärken gör det också lättare för konsumenter att känna igen och välja produkter som motsvarar deras önskemål.

– För att svenska företag ska kunna konkurrera […]

Sänkt restaurangmoms gav inte lägre nota

När restaurangmomsen sänktes så ändrade de flesta restauranger inte sina priser alls, medan kedjorna gjorde stora kortvariga prissänkningar, enligt en ny rapport från IFAU.

Rapportförfattarna analyserar vad som hände med priserna hos 2 500 svenska restauranger vid sänkningen av restaurangmomsen från 25 till 12 procent år 2012. De finner att den genomsnittliga prissänkningen var ganska […]

Svårt för småföretagare att hänga med

De nya arbetsmiljöföreskrifterna som förtydligar arbetsgivarens ansvar kring organisatorisk och social arbetsmiljö infördes 31 mars 2016. Trots det känner många företagare inte till dem. Bland småföretag med 1 till 4 anställda är okunskapen störst, här känner 20 procent inte till föreskrifterna. I företag med 5 till 10 anställda är motsvarande siffra 7 procent.

– Vi […]

Sommarjobb för ungdomar

Regeringen vill öka antalet sommarjobb för unga i landets kommuner.

Regeringen föreslår i vårpropositionen för 2018 att 100 miljoner kronor avsätts för att öka kommunernas möjligheter att ordna sommarjobb till ungdomar.

Satsningen riktar sig till ungdomar som avslutat årskurs nio och till de som avslutat årskurs ett och två på gymnasiet.

Satsningen väntas ge jobb till ungdomar […]

Hållbar svensk textil startar i Borås

Högskolan i Borås ska starta en nationell plattform för samverkan mellan aktörer som arbetar med miljömässigt hållbara textilier och hållbart mode.

Textil- och modeindustrin är en av världens mest resursintensiva och förorenande branscher. Textilproduktionens miljöpåverkan är stor i alla delar av värdekedjan: från fiberproduktion, tillverkning och behandling av material och produkter, till distribution, transport och […]

Inte nog lönsamt att jobba

Bidragen till nyanlända påverkar drivkrafterna till arbete, framför allt för utrikes födda kvinnor, enligt en ny rapport från ESO.

- Det är ett komplext samspel mellan inkomst, skatt, transfereringar och barnomsorgsavgift som avgör hur väl arbete lönar sig, säger Eva Löfbom, författare till rapporten.

Sverige har en aktiv politik för mottagande och arbetsmarknadsetablering av nyanlända flyktingar. […]

Hot och våld på arbetsplatserna

Anställda inom vård- och omsorg är särskilt utsatta av hot och våld. Hot och våld ligger bakom fyra av tio arbetsskadeanmälningar. Arbetsmiljöverket inleder nu en riksomfattande inspektion.

Vård och omsorg är den sektor som har flest arbetsskadeanmälningar orsakade av våld, hot och kränkande särbehandling. Vanligast är anmälningar som rör anställda på HVB-hem (hem för vård […]

Europa ska sammanlänkas

I februari 2017 öppnade Europeiska kommissionen en utlysning inom transportområdet om totalt ca 135 miljard euro (2017 Transport Blending Call). Nu säger regeringen ja till ansökan om medfinansiering från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa.

– Det är positivt att vi kan tillstyrka så många ansökningar inom transportområdet. En väl fungerande infrastruktur är högt prioriterat […]