Laddtillgången undersöks

Trafikverket ska se över hur tillgången till laddinfrastruktur längs större vägar kan bli bättre.

Tillgången till snabbladdare ökar i Sverige men att det finns områden med begränsad tillgång exempelvis längs vissa större vägar.

Trafikverket ska:

Bedöma hur behovet av laddinfrastruktur på större vägar förväntas utvecklas

Analysera vilka nyttor, kostnader och andra konsekvenser som en utbyggnad av snabbladdare längs […]

Av |19 januari, 2018|Energi och Miljö, Nyheter|

Mer miljövänlig betong ska produceras

Betongbranschen ska bli klimatneutral. Den största utsläppskällan i betongproduktionen är cementtillverkningen.

- Om vi ska klara att bygga de volymer av bostäder och infrastruktur som krävs de kommande åren och samtidigt leva upp till klimatmålen är klimatneutral betongproduktion en förutsättning. Därför är det så glädjande att betongbranschen och andra betongaktörer nu tar fram en plan […]

Av |18 januari, 2018|Energi och Miljö, Nyheter|

Energiministrar lobbar för bioenergi

Finlands och Sveriges energiministrar uppmanar europaparlamentariker att rösta för goda villkor för hållbar bioenergi. Bioenergin står för två tredjedelar av all förnybar energi i EU.

– Sverige har under lång tid arbetat mycket aktivt i Bryssel för ett förslag som både garanterar att bioenergin är hållbar och kan fortsätta bidra till klimatmål, jobb och företagande. […]

Av |12 januari, 2018|Energi och Miljö, Nyheter|

Gröna obligationer för bättre klimat

Nu har finansmarknadsminister Per Bolund tagit emot utredningen om gröna obligationer.

- Gröna obligationer kan vara viktiga för att öka finansieringen till klimatomställningen. Jag tycker det är intressant att utredningen föreslår att staten ska ge ut gröna obligationer säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Utredningen har också analyserat och lämnat förslag på processer och rutiner för tredjepartsvalidering av […]

  • Skogar har en central roll när det gäller påverkan på klimatet eftersom de både tar upp koldioxid och samtidigt avger växthusgaser och reaktiva kolväten. Foto Ylva van Meeningen Skogar har en central roll när det gäller påverkan på klimatet eftersom de både tar upp koldioxid och samtidigt avger växthusgaser och reaktiva kolväten. Foto Ylva van Meeningen

Granskogen påverkar klimatet

Inom kort startar två nya forskningsprojekt vid Lunds universitet för att undersöka hur granskogens egna partikelutsläpp påverkar klimatet. Trädens utsläpp av reaktiva kolväten tycks nämligen ha en avkylande effekt på klimatet.

I Sverige täcks nästan 70 procent av markytan av skog, huvudsakligen av kommersiellt förvaltad barrskog. Skogar har en central roll när det gäller påverkan […]

Av |29 december, 2017|Energi och Miljö, Nyheter|

Rena havsområden ska skyddas

Havs- och vattenmyndigheten får två uppdrag som ska stärka skyddet av marina områden.

Ett av uppdragen är att myndigheten ska ta fram förslag till marina skyddade områden utan lokal mänsklig påverkan. Det handlar om att peka ut ett antal havsområden utan svåra föroreningar och utan relevanta mänskliga verksamheter som fiske, muddring och täktverksamhet.

– Genom att […]

Av |29 december, 2017|Energi och Miljö, Nyheter|

Självkörande fordon på gott och ont

Trafikanalys har genomfört en studie för att belysa tänkbara effekter – positiva och negativa – av självkörande vägfordon på de transportpolitiska målen.

Resultaten i rapporten består huvudsakligen av kvalificerade bedömningar från ett antal externa experter. Dessa har kompletterats av Trafikanalys med litteraturstudier och egna bedömningar samt slutsatser.

Självkörande fordon bedöms leda till att tillgängligheten med bil […]

Av |29 december, 2017|Energi och Miljö, Nyheter|

Duktiga kommuner får vindkraftpremier

Energimyndigheten ska fördela en ny vindkraftpremie till kommuner som framgångsrikt arbetar för ny vindkraft.

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att varje år fördela sjuttio miljoner kronor i vindkraftspremier till Sveriges kommuner för öka antalet vindkraftsetableringar.

– Genom vindkraftspremien får kommunerna ett starkt incitament att verka för att vindkraftsprocesser inte bara inleds utan också tas i mål. […]

Av |21 december, 2017|Energi och Miljö, Kommuner, Nyheter|

Reseavdraget ses över

Det ska vara möjligt att kunna bo och verka i hela landet, även där kollektivtrafikalternativ saknas eller är begränsade, anser regeringen. En kommitté ska se över systemet för reseavdrag.

Kommittén ska analysera hur ett avståndsbaserat reseavdrag kan utformas, ett färdmedelsneutralt avdrag utan koppling till faktiska biljett- eller bilkostnader och där avdragets storlek i stället beräknas […]

Hyggesfri skog

I dagens skogsbruk är trakthyggesbruk det vanligaste. Det är en form av bruk som leder till kalhyggen. De statliga skogsägarna Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket får nu i uppdrag att öka andelen skog som brukas med hyggesfria metoder.

– Ett hyggesfritt skogsbruk har stora fördelar för både djur och växter och för friluftslivet. Genom att skogen […]