Svensk vapenexport stärker varumärket Sverige

Svensk vapenhandel har mycket större betydelse för varumärket Sverige än vad som framkommer i den svenska offentliga debatten, enligt forskning från Göteborgs universitet.

Efter mångårigt stöd till anti-apartheidrörelsen kunde Sverige 1999 sluta avtal om försäljning av Jas-Gripen till Sydafrika. Affären kritiserades hårt, inte minst från ideella organisationer som arbetat för de svartas frigörelse. Landet behövde bistånd, […]

Krisberedskap avslöjar ojämlikheter i samhället

Myndigheters sätt att kommunicera risker och kriser avslöjar ett sårbart och ojämlikt samhälle, visar studie från Risk- och krisforskningscentret RCR vid Mittuniversitetet.

De länder som studerats är Sverige, Finland, Estland, Tyskland, Frankrike, England, Grekland och Cypern. De undersökta länderna omfattar alla typer av offentliga förvaltningssystem i Europa, vilket är relevant eftersom riskkommunikation är en del […]

Av |31 maj, 2018|Försvar, Nyheter|

Krishanteringslager för EU placeras i Kristinehamn

EU:s ministerråd har beslutat att inrätta en central lagerkapacitet för EU:s civila krishanteringsinsatser.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska hantera lagerkapaciteten. Det centrala lagret placeras i anslutning till MSB:s befintliga lager i Kristinehamn.

– Att EU:s ministerråd nu beslutat att placera centrallagret för EU:s civila krishanteringsinsatser i Kristinehamn är en stor framgång för Sverige. Sverige […]

Av |27 april, 2018|EU, Försvar, Nyheter|

Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

En utredning har lämnats till försvarsminister Peter Hultqvist som handlar om beslut om att sända svensk väpnad styrka utomlands för att bistå Finland med att hindra kränkningar av finskt territorium, och om att ta emot militärt stöd i form av militära styrkor från Finland för att hindra kränkningar av svenskt territorium respektive att möta […]

Av |27 april, 2018|Försvar, Nyheter|

Värnpliktsfrågor till 18-åringar

Under veckan får de första 18-åringarna sina brev med inloggningsuppgifter till årets mönstringsunderlag.

Breven skickas ut postnummervis och först ut att svara på frågorna är ungdomarna i Stockholmsområdet. Mönstringsunderlaget består av ett 50-tal frågor som handlar om bland annat hälsa, skolan, intressen och inställning till att göra grundutbildning med värnplikt. Ungdomarna ska logga in på […]

Av |8 mars, 2018|Försvar, Nyheter|

Staten köper marinhamnen i Fårösund

Regeringen har sagt ja till köp av marinhamnen i Fårösund på Gotland. Det innebär att Fortifikationsverket får köpa fastigheterna Gotland Bunge Kronhagen till en kostnad av högst 20 miljoner kronor.
Fastigheterna Gotland Bunge Kronhagen utgör tillsammans marinhamnen i Fårösund och har en markareal om cirka sju hektar. Inom området finns ett antal byggnader och anläggningar, […]

Av |26 februari, 2018|Försvar, Nyheter|

Försvaret behöver mer pengar

Ingemar Wahlberg, som utrett Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov, har nu lämnat över utredningen till regeringen.

Om de ekonomiska ramarna behålls på samma nivå som i dag menar Ingemar Wahlberg att kvaliteten på Försvarsmaktens materiel kommer att minska och att den operativa förmågan hos förbanden efter hand inte kan bevaras. Till följd av detta föreslår han vissa […]

Av |21 februari, 2018|Försvar, Nyheter|

Rigorösare upphandlingar för myndigheter

Från den 1 april ska statliga myndigheter samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten innan de lägger säkerhetskänslig verksamhet på entreprenad.

Skyldigheten gäller om en leverantör kan få tillgång till hemliga uppgifter utanför myndighetens lokaler. Det här medför att flera hundra upphandlingar per år nu kommer att genomgå en mer rigorös kontroll.

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten kan besluta att […]

Av |19 januari, 2018|Försvar, Nyheter, Rättsväsen|

Lyckat med förlängd militärutbildning

2016 års militärutbildning är förlängd från tre månader till nio–tolv månader. Och det var en lyckad satsning eftersom soldaten direkt kan krigsplaceras.

Den stora skillnaden är att i det gamla systemet fick de soldater som gjort sin grundutbildning, om båda parter var överens, göra sin befattningsutbildning till gruppbefäl, soldat eller sjöman som anställd inom Försvarsmakten. I […]

Av |5 oktober, 2017|Försvar, Nyheter|

Civilt försvar med hjälp av scenarier

Svenska myndigheter ska planera för civilt försvar. Orsaken är det försämrade omvärldsläget. FOI har utvecklat metoder för planeringen med hjälp av scenarier.

– För att planeringen ska bli bra måste myndigheterna utgå från en gemensam övergripande hotbild. Här har FOI på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tagit fram några typfall som hjälper […]

Av |5 oktober, 2017|Försvar, Nyheter|