Fler kan få hörseln tillbaka med donation

Rättsmedicinalverket tillvara tar nästan all vävnad för transplantationer av hörselben och hud och andelen tillvaratagna hornhinnor och hjärtklaffar har ökat. Men man vill nu att regeringen griper in så att man kan hjälpa fler.

- Med ett tydligt uppdrag från regeringen skulle vi kunna öka vårt bidrag till vävnadsdonationer, säger Lars Werkström, generaldirektör för Rättsmedicinalverket.

Omkring […]

Ensamheten bland äldre kan minska med digitala verktyg

Att använda digitala verktyg, som dator och internet, är ett sätt att öka äldre personers sociala deltagande, självständighet och trygghet – och därmed även välbefinnandet. Forskning visar att utbildning i och användning av dator och internet kan minska ensamheten bland äldre personer.

– Att ensamheten ökar med åldern kan bero på många saker. Kanske att […]

Tryggare vid skönhetsoperationer

Socialstyrelsen har utrett regleringen av estetiska ingrepp som kräver medicinsk kompetens, och som kan innebära betydande hälsorisker.

– Det är orimligt att det i dag är så otydligt för den enskilde vad som gäller vid större skönhetsingrepp. Detta kan leda till oro och otrygghet. Socialstyrelsens utredning innehåller intressanta förslag som vi nu ska titta närmare […]

Minskat antal dödsfall med nätdroger

 I våras åtalades två bröder för vållande till annans död. De båda drev en hemsida där det gick att köpa fentanylanaloger. Under 2017 var det rekordmånga dödsfall orsakade av nätdrogen cyklopropylfentanyl och andra varianter av läkemedlet fentanyl. Den trenden verkar bruten, antalet fall har minskat dramatiskt.

- För just fentanylanaloger så bedömer jag att det […]

Äldre vill komma ut oftare

De flesta äldre är nöjda med sin äldreomsorg, men det finns fortfarande stora regionala skillnader, enligt Socialstyrelsens nationella undersökning.

På nationell nivå uppger 81 procent av personer i särskilt boende att de är nöjda med sin äldreomsorg, för dem som bor hemma med stöd av hemtjänst är 88 procent nöjda. Det är en minskning med […]

Deppiga kan få hjälp av arbetskamrater

En ny studie visar att stress och utmattning hos anställda går att förebygga genom stöd från kollegorna.
Enligt Försäkringskassan har 46 procent av alla sjukfall i Sverige en psykisk diagnos som orsak och stress och depression är de största diagnoserna. Ofta blir det långa sjukskrivningar som får negativa konsekvenser, inte bara för personen som drabbas, […]

Kostnaderna för inhyrd personal ökar men långsammare

Kostnaderna för inhyrd personal inom primärvården minskar i mer än hälften av landstingen och regionerna.

Minskningen i primärvården omfattar alla personalkategorier.

Totalt sett fortsätter dock kostnaderna att öka, men i betydligt lägre takt än motsvarande period i fjol.

– Hälso- och sjukvården är på rätt väg, men utvecklingen tar längre tid än beräknat, säger Hans Karlsson, chef […]

Brist på kunskap om antibiotikaresistenta bakterier och arbetsmiljö

– Vi vet för lite om vilka risker som finns med antibiotikaresistenta bakterier i arbetslivet, anser forskarna Ann Tammelin och Ingemar Qvarfordt.

De har på Arbetsmiljöverkets uppdrag, skrivit rapporten Arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier som pekar på att Sveriges restriktiva hållning till antibiotikaanvändning och vårt generella förebyggande arbete gör risken liten att arbetstagare smittas.

Det är framför […]

Män mer positiva än kvinnor till sjukvården

Patienterna ger sjukhusvården goda omdömen. Under våren 2018 har drygt 144 000 personer som fått sjukhusvård delat med sig av sina erfarenheter.

 

Tillgänglighet och delaktighet skattades högt när patienterna fått ge synpunkter på vården. Upplevelsen av bemötande och emotionellt stöd har dessutom förbättrats.

– Det är förstås glädjande med ett så positivt resultat för sjukhusvården, särskilt […]

Dubblerad behandling av psykisk ohälsa

Antalet patienter som fått behandlingar för psykisk ohälsa har dubblerats sedan 2009. Dessutom har KBT-behandlingar via internet ökat kraftigt.

Sedan 2008 har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, en överenskommelse med staten om att människor med måttlig till medelsvår psykisk ohälsa eller långvarig ospecifik smärta ska få tillgång till behandlingar och rehabilitering.

– De här diagnoserna är […]