Kommunerna är oroliga för fördyrade kostnader

Den nya gymnasielagen för att unga vuxna asylsökande ska få uppehållstillstånd i Sverige för studier, väcker frågor i kommuner, landsting och regioner. Migrationsdomstolar i Malmö och Stockholm har nyligen fattat beslut utifrån bedömningen att den nya gymnasielagen är bristfällig att tillämpa.

Migrationsverket menar att det ekonomiska ansvaret för många av dessa individer ska övergå till […]

Stort kommunalt ansvar få folk i jobb

Drygt 100 300 personer deltog i olika kommunala arbetsmarknadsinsatser under 2017. Det är ökning med runt 5 400 personer jämfört med 2016.

Mer än hälften av deltagarna i olika arbetsmarknadsinsatser, 61 procent, saknar gymnasieutbildning varav 22 procent har en icke fullgjord grundskoleutbildning.

– Kommunerna gör viktiga arbetsmarknadspolitiska insatser på lokal nivå. Vi ser också att det […]

Mindre detaljstyrning från staten

Tillitsdelegationen har lämnat sitt förslag kring tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn till regeringen.

Bakgrunden till uppdraget är att utveckla formerna för styrning och uppföljning, där kontroll på ett bättre sätt balanseras med förtroendet för professionernas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet.

Tillitsdelegationen föreslår bland annat att regeringen har som huvudprincip att använda sig av generella statsbidrag.

– Statens […]

Av |15 juni, 2018|Kommuner, Landsting, Nyheter|

Tryggar boende för ensamkommande

200 miljoner kronor till kommuner där ensamkommande unga som inte har flyttat till ett anläggningsboende bor efter 18-årsdagen.

Under de senaste åren har många ensamkommande som kommit till Sverige fått vänta så länge på ett slutgiltigt besked om de får stanna i Sverige eller inte att de under asylprocessen hunnit bli 18 år, vilket gör […]

Av |5 april, 2018|Kommuner, Migration, Nyheter|

Dålig beredskap för spelproblem

 Kommuner och landsting är sedan 1 januari 2018 skyldiga att förebygga spelproblem och erbjuda stöd och behandling till de 134 000 svenskar som har problem med spelandet. Forskare vid Stockholms universitet har undersökt beredskapen inför det utökade ansvaret och funnit brister.

Forskarna David Forsström och Eva Samuelsson vid Institutionen för folkhälsovetenskap har intervjuat personer med […]

Av |27 mars, 2018|Kommuner, Landsting, Nyheter|

Kommunerna ska se över klimatförändringar

För att förstärka klimatanpassningsarbetet lokalt kommer det nu ställas krav på att kommunerna i översiktsplanen ger sin syn på risken för skador på den byggda miljön som kan orsakas av klimatrelaterade översvämningar, ras, skred och erosioner, enligt ett förslag från regeringen.

Kommunerna ska också ge sin syn hur sådana skador kan minska eller förhindras. Kommuner […]

Ökat tryck på kommunernas insatser till personer med funktionsnedsättning

Kommunernas insatser för personer med funktionsnedsättning ökar. Samtidigt får den enskilde vänta allt längre på beslut och kostnaderna för insatserna har stigit markant de senaste åren, visar en rapport från Socialstyrelsen.

Mellan 2015 och 2016 ökade kostnaden för kommunalt beslutad personlig assistans med 11 procent, cirka 1 miljard kronor.

Sedan 2007 har kommunernas insatser enligt […]

Jämnare fördelning av ensamkommande barn

Regeringen föreslår en jämnare fördelning av ensamkommande barn mellan landets kommuner.

– Vi ska ha en rättvis fördelning och ett solidariskt ansvarstagande för asylsökande i våra kommuner runt om i landet. Det är viktigt för barnen och det är viktigt för kommunerna, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Förslagen innebär att möjligheterna för en anvisningskommun […]

Av |28 februari, 2018|Kommuner, Migration, Nyheter|

Pengarna tillbaka om kommunen är sen

Var femte kommun i Sverige håller inte handläggningstiderna för bygglov. Något som regeringen tröttnat på och föreslår därför att den som är drabbad av förseningar ska få en reducerad avgift.

- Det är rimligt att den som drabbas av att kommunerna inte klarar kraven på handläggningstider när det gäller bygglovsärenden blir kompenserad för dröjsmålet. Detta […]

SKL tveksam till förslag om ensamkommande

Förslaget om regeringens ensamkommande är otydligt, anser Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och det saknas konsekvensanalys för kommuner, regioner och landsting.

SKL menar att det är positivt att möjligheten att få uppehållstillstånd för studier blir mer flexibel. Men alltför många frågor är obesvarade.
- För SKL:s medlemmar är det en fråga om att kunna utföra sina […]