Fördjupat samarbete

SKL och Vinnova fördjupar sitt samarbete som ska bidra till ökad kvalitet och bättre service i de tjänster som kommuner, landsting och regioner erbjuder medborgare, näringsliv och civilsamhälle.

– Kraven och förväntningarna ökar inom många områden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Genom samarbetet med Vinnova kan vi öka förändringstakten och skapa utrymmen i […]

Av |10 januari, 2018|Kommuner, Nyheter|

Duktiga kommuner får vindkraftpremier

Energimyndigheten ska fördela en ny vindkraftpremie till kommuner som framgångsrikt arbetar för ny vindkraft.

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att varje år fördela sjuttio miljoner kronor i vindkraftspremier till Sveriges kommuner för öka antalet vindkraftsetableringar.

– Genom vindkraftspremien får kommunerna ett starkt incitament att verka för att vindkraftsprocesser inte bara inleds utan också tas i mål. […]

Av |21 december, 2017|Energi och Miljö, Kommuner, Nyheter|

Kommunernas handlingsplan mot extremism

Hälften av landets kommuner har en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. En slutsats som dras i rapporten är att det finns svagt lagstöd, forskningsstöd och erfarenheter som motiverar att alla kommuner ska anta handlingsplaner.
Segerstedtinstitutet har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en forskningsrapport om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism såg ut […]

Av |30 oktober, 2017|Kommuner, Migration, Nyheter|

SKL missnöjd med statligt asylbidrag

Regeringen ger ett tillfälligt bidrag på 195 miljoner kronor till kommuner där ensamkommande barn som fyller 18 under asylprocessen bor.

Pengarna ska fördelas proportionellt till kommunerna utifrån hur många inskrivna asylsökande ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är kritiskt till fördelningen, eftersom stödet går […]

Av |14 juli, 2017|Kommuner, Migration, Nyheter|

Kommunala arbetsmarknadsinsatser varierar

94 procent av Sveriges kommuner har egna arbetsmarknadsinsatser, men omfattningen varierar, visar en ny IFAU-rapport.

Samtidigt med den statliga arbetsmarknadspolitiken finns det en stor kommunal verksamhet. År 2015 hade 94 procent av kommunerna egna arbetsmarknadsinsatser och minst 83 000 personer deltog. Både socialtjänsten och Arbetsförmedlingen anvisar deltagare till kommunala insatser.

Omfattningen på kommunernas insatser varierar. När […]

Kommunpoliser bidrar till färre brott

Nästan alla kommuner har etablerat samarbete med polisen kring brottsförebyggande arbete visar en ny rapport. Kommunpoliser tros kunna underlätta samarbetet.

Lokala samarbeten mellan kommunen och Polisen, finns i de flesta kommuner, visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Beslut och resurser har förts ut till […]

Kommunerna ökar bredbandsutbyggnaden

Andelen kommuner med en bredbandsstrategi har ökat med 68 procentenheter sedan 2010. 83 procent av kommunerna har nu en strategi visar en ny undersökning

De senaste sju åren har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), tillsammans med Post och Telestyrelsen (PTS) och Bredbandsforum undersökt kommunernas arbete med att planera och främja bredbandsutbyggnad.

2010 var det 15 procent […]

SKL vill inte att staten lägger sig i för mycket

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, välkomnar regeringens utredning om att staten ska bidra i utvecklingen av landets kommunala kulturskolor. Men SKL tackar nej till detaljerade nationella mål, som utredaren föreslår.

Utredningen vill förbättra utbildningssystemet så att kulturskolorna enklare kan få tag i rätt kompetens, och att det behövs forskning om hur fler barn kan inkluderas […]

  • – Urbaniseringen har ställt både kommuner med växande och minskande befolkning inför stora utmaningar. Det kräver att vi hittar former för hur välfärdsuppdraget kan hanteras och tillgodoses oavsett kommunstorlek, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. Foto: Rickard L Eriksson – Urbaniseringen har ställt både kommuner med växande och minskande befolkning inför stora utmaningar. Det kräver att vi hittar former för hur välfärdsuppdraget kan hanteras och tillgodoses oavsett kommunstorlek, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. Foto: Rickard L Eriksson

Kommunernas styre ska ses över

Regeringen har beslutat att en parlamentarisk kommitté ska tillsättas för att analysera kommuners förmåga att klara av sina framtida uppgifter.

Kommittén ska också undersöka kommunal samverkan, frivilliga kommunsammanläggningar, ansvarsfördelning och andra åtgärder för att möta samhällsutvecklingen. Senast 15 oktober 2019 kommer kommittén att föreslå vilka åtgärder som bör vidtas och hur genomförandet kan ske. Något […]

Av |14 februari, 2017|Kommuner, Landsting, Nyheter|

Ändrade skatteregler kan ge minskade kommunintäkter

En statlig utredning har lämnat förslag om förändring av skattereglerna för delägare i fåmansföretag. Förslaget är nu ute på remiss. SKL anser att ändringarna kan få konsekvenser för kommunernas skatteintäkter.

Syftet med de så kallade 3:12-reglerna är att förhindra att småföretagare, som arbetar i sina egna företag, beskattas med mer förmånliga skattesatser än de som […]