Kommunerna vill ha hjälp med långtidsarbetslösa

Arbetslösheten minskar, men samtidigt är en stor grupp personer långvarigt arbetslösa och sjukskrivna. Majoriteten är även långvarigt beroende av kommunernas ekonomiska bistånd. Drygt 100 000 vuxna hade bistånd i mer än tio månader de senaste åren.

– Vi vill ha en dialog med regeringen om ett nytt arbetsmarknadsprogram med en bättre samordning mellan myndigheter, kommun, […]

Pengar till kommuner

Tillväxtverket ska betala ut nära 70 miljoner kronor per år i tre år till de kommuner som har det särskilt tufft.

- Pengarna ska vara en injektion och syftet är att förbättra möjligheterna att utveckla företagsklimatet. De här kommunerna har särskilda utmaningar som påverkar företagens utvecklingsmöjligheter. Det handlar dels om de långa avstånd som finns […]

Av |9 februari, 2018|Kommuner, Nyheter|

Kommunmedborgarna får snabbare svar

Kommunerna har blivit bättre på att svara sina kommunmedborgare. Nio av tio frågor via e-post besvaras inom två dagar och åtta av tio upplever ett gott bemötande i telefon.

För elfte året i rad har Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförts. Under 2017 deltog 258 kommuner i undersökningen, som mäter 37 olika faktorer för att […]

Av |24 januari, 2018|Kommuner, Nyheter|

Fördjupat samarbete

SKL och Vinnova fördjupar sitt samarbete som ska bidra till ökad kvalitet och bättre service i de tjänster som kommuner, landsting och regioner erbjuder medborgare, näringsliv och civilsamhälle.

– Kraven och förväntningarna ökar inom många områden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Genom samarbetet med Vinnova kan vi öka förändringstakten och skapa utrymmen i […]

Av |10 januari, 2018|Kommuner, Nyheter|

Duktiga kommuner får vindkraftpremier

Energimyndigheten ska fördela en ny vindkraftpremie till kommuner som framgångsrikt arbetar för ny vindkraft.

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att varje år fördela sjuttio miljoner kronor i vindkraftspremier till Sveriges kommuner för öka antalet vindkraftsetableringar.

– Genom vindkraftspremien får kommunerna ett starkt incitament att verka för att vindkraftsprocesser inte bara inleds utan också tas i mål. […]

Av |21 december, 2017|Energi och Miljö, Kommuner, Nyheter|

Kommunernas handlingsplan mot extremism

Hälften av landets kommuner har en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. En slutsats som dras i rapporten är att det finns svagt lagstöd, forskningsstöd och erfarenheter som motiverar att alla kommuner ska anta handlingsplaner.
Segerstedtinstitutet har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en forskningsrapport om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism såg ut […]

Av |30 oktober, 2017|Kommuner, Migration, Nyheter|

SKL missnöjd med statligt asylbidrag

Regeringen ger ett tillfälligt bidrag på 195 miljoner kronor till kommuner där ensamkommande barn som fyller 18 under asylprocessen bor.

Pengarna ska fördelas proportionellt till kommunerna utifrån hur många inskrivna asylsökande ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är kritiskt till fördelningen, eftersom stödet går […]

Av |14 juli, 2017|Kommuner, Migration, Nyheter|

Kommunala arbetsmarknadsinsatser varierar

94 procent av Sveriges kommuner har egna arbetsmarknadsinsatser, men omfattningen varierar, visar en ny IFAU-rapport.

Samtidigt med den statliga arbetsmarknadspolitiken finns det en stor kommunal verksamhet. År 2015 hade 94 procent av kommunerna egna arbetsmarknadsinsatser och minst 83 000 personer deltog. Både socialtjänsten och Arbetsförmedlingen anvisar deltagare till kommunala insatser.

Omfattningen på kommunernas insatser varierar. När […]

Kommunpoliser bidrar till färre brott

Nästan alla kommuner har etablerat samarbete med polisen kring brottsförebyggande arbete visar en ny rapport. Kommunpoliser tros kunna underlätta samarbetet.

Lokala samarbeten mellan kommunen och Polisen, finns i de flesta kommuner, visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Beslut och resurser har förts ut till […]

Kommunerna ökar bredbandsutbyggnaden

Andelen kommuner med en bredbandsstrategi har ökat med 68 procentenheter sedan 2010. 83 procent av kommunerna har nu en strategi visar en ny undersökning

De senaste sju åren har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), tillsammans med Post och Telestyrelsen (PTS) och Bredbandsforum undersökt kommunernas arbete med att planera och främja bredbandsutbyggnad.

2010 var det 15 procent […]