Blocköverskridande styren ute i landet

Tid, tillit och sakpolitik. Det är tre viktiga förutsättningar i de tidiga diskussionerna för att bilda en blocköverskridande koalition i kommuner och regioner. Det visar en studie gjord vid Linköpings universitet.

Blocköverskridande majoritetsstyren blev allt vanligare efter valet 2014 i kommuner och regioner som en följd av det nya politiska landskap som bildades när Sverigedemokraterna […]

Av |30 augusti, 2018|Demokrati, Kommuner, Landsting, Nyheter|

Kommunerna är oroliga för fördyrade kostnader

Den nya gymnasielagen för att unga vuxna asylsökande ska få uppehållstillstånd i Sverige för studier, väcker frågor i kommuner, landsting och regioner. Migrationsdomstolar i Malmö och Stockholm har nyligen fattat beslut utifrån bedömningen att den nya gymnasielagen är bristfällig att tillämpa.

Migrationsverket menar att det ekonomiska ansvaret för många av dessa individer ska övergå till […]

Mindre detaljstyrning från staten

Tillitsdelegationen har lämnat sitt förslag kring tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn till regeringen.

Bakgrunden till uppdraget är att utveckla formerna för styrning och uppföljning, där kontroll på ett bättre sätt balanseras med förtroendet för professionernas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet.

Tillitsdelegationen föreslår bland annat att regeringen har som huvudprincip att använda sig av generella statsbidrag.

– Statens […]

Av |15 juni, 2018|Kommuner, Landsting, Nyheter|

Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

Regeringen föreslår att alla landsting i Sverige ska ha det regionala utvecklingsansvaret från och med 1 januari 2019.

Det regionala utvecklingsansvaret innefattar uppgifter inom bland annat regionalt tillväxtarbete och den regionala transportinfrastrukturen.

- Förslaget innebär en enhetlig och tydligare organisation för det regionala utvecklingsansvaret. Samtidigt stärks och tydliggörs den demokratiska förankringen för de här frågorna. Det […]

Av |9 april, 2018|Landsting, Nyheter|

Dålig beredskap för spelproblem

 Kommuner och landsting är sedan 1 januari 2018 skyldiga att förebygga spelproblem och erbjuda stöd och behandling till de 134 000 svenskar som har problem med spelandet. Forskare vid Stockholms universitet har undersökt beredskapen inför det utökade ansvaret och funnit brister.

Forskarna David Forsström och Eva Samuelsson vid Institutionen för folkhälsovetenskap har intervjuat personer med […]

Av |27 mars, 2018|Kommuner, Landsting, Nyheter|

SKL tveksam till förslag om ensamkommande

Förslaget om regeringens ensamkommande är otydligt, anser Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och det saknas konsekvensanalys för kommuner, regioner och landsting.

SKL menar att det är positivt att möjligheten att få uppehållstillstånd för studier blir mer flexibel. Men alltför många frågor är obesvarade.
- För SKL:s medlemmar är det en fråga om att kunna utföra sina […]

Kommunpoliser bidrar till färre brott

Nästan alla kommuner har etablerat samarbete med polisen kring brottsförebyggande arbete visar en ny rapport. Kommunpoliser tros kunna underlätta samarbetet.

Lokala samarbeten mellan kommunen och Polisen, finns i de flesta kommuner, visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Beslut och resurser har förts ut till […]

  • – Urbaniseringen har ställt både kommuner med växande och minskande befolkning inför stora utmaningar. Det kräver att vi hittar former för hur välfärdsuppdraget kan hanteras och tillgodoses oavsett kommunstorlek, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. Foto: Rickard L Eriksson – Urbaniseringen har ställt både kommuner med växande och minskande befolkning inför stora utmaningar. Det kräver att vi hittar former för hur välfärdsuppdraget kan hanteras och tillgodoses oavsett kommunstorlek, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. Foto: Rickard L Eriksson

Kommunernas styre ska ses över

Regeringen har beslutat att en parlamentarisk kommitté ska tillsättas för att analysera kommuners förmåga att klara av sina framtida uppgifter.

Kommittén ska också undersöka kommunal samverkan, frivilliga kommunsammanläggningar, ansvarsfördelning och andra åtgärder för att möta samhällsutvecklingen. Senast 15 oktober 2019 kommer kommittén att föreslå vilka åtgärder som bör vidtas och hur genomförandet kan ske. Något […]

Av |14 februari, 2017|Kommuner, Landsting, Nyheter|

Fler hästar än mjölkkor

Det finns 355 500 hästar i Sverige, visar Jordbruksverkets hästundersökning som genomfördes 2016. 76 procent av hästarna finns inom större tätorter eller i tätortsnära områden.

I genomsnitt finns 36 hästar per 1 000 invånare i Sverige. Som jämförelse finns 330 810 mjölkkor i Sverige i juni 2016.

De tre länen med flest hästar har också störst […]

Av |3 februari, 2017|Landsting, Nyheter|

Ändrade skatteregler kan ge minskade kommunintäkter

En statlig utredning har lämnat förslag om förändring av skattereglerna för delägare i fåmansföretag. Förslaget är nu ute på remiss. SKL anser att ändringarna kan få konsekvenser för kommunernas skatteintäkter.

Syftet med de så kallade 3:12-reglerna är att förhindra att småföretagare, som arbetar i sina egna företag, beskattas med mer förmånliga skattesatser än de som […]