Skärpning av partibidrag

Den 1 april 2014 började en lag gälla som innebär att partier och valkandidater på central nivå ska redovisa bidrag de får till Kammarkollegiet som i sin tur redovisar på webben. Nu ska insynen i partibidragen ytterligare skärpas.

En kommittén som består av Marianne Eliason, före detta justitieråd, ordförande, och 14 ledamöter som företräder riksdagspartierna […]

Av |9 november, 2016|Demokrati, Kommuner, Landsting, Nyheter|

SKL vill ha mer pengar

Tio miljarder i permanent generellt statsbidrag i höstens budgetproposition räcker inte till allt, anser Lena Micko, ordförande för SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

– De tio miljarder som vi nu får permanent från år 2017 kan innebära att en del av våra medlemmar får extra tillskott för att höja kvaliteten, en del kan bibehålla samma […]

Av |20 september, 2016|Kommuner, Landsting, Nyheter|

Lägsta pris behöver inte ge sämre kvalitet

Lägsta pris vid upphandling behöver inte ge en sämre vara visar en ny rapport från Konkurrensverket. Som ifrågasätter myter om den offentliga upphandlingen.

Konkurrensverket har undersökt om kommuner som använt ”lägsta pris” i sina livsmedelsupphandlingar har lägre kvalitet eller lägre kvalitetsambitioner än kommuner som använt tilldelningskriteriet ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud”.

Undersökningen avser tre indikatorer på kvalitet: […]

Dyrare anlita privata utförare

Sveriges Kommuner och Landsting gillar inte regeringens utredning som, om den genomförs, skulle göra det dyrare att anlita privata utförare.

Utredningen har sett över den rätt kommuner och landsting har till utebliven moms (mervärdesskatt) för att de anlitar externa utförare som inte har momsplikt inom vård, skola och omsorg.

För att det inte ska blir dyrare […]

  • Fler skolor måste byggas som följd av snabb befolkningsökning, bland annat på grund av flyktingtillströmningen. Kommunerna har inte ekonomi för detta och måste – om inte staten skjuter till ännu mer pengar – höja kommunalskatten med i snitt 2 kronor. Fler skolor måste byggas som följd av snabb befolkningsökning, bland annat på grund av flyktingtillströmningen. Kommunerna har inte ekonomi för detta och måste – om inte staten skjuter till ännu mer pengar – höja kommunalskatten med i snitt 2 kronor.

Hot om 2 kr höjd kommunalskatt

Två kronor i höjd kommunalskatt är vad som skulle behövas om kommunerna ska kunna klara att gå med en procent i överskott fram till 2019. Den dystra bedömningen levererar Sveriges kommuner och landsting, SKL, i senaste Ekonomirapporten. De tillskjutna årliga tio miljarderna från staten gör gott, men räcker inte.

Den negativa bedömning av kommunsektorns ekonomi […]

90.000 feriejobb i välfärdssektorn

Att allt fler ungdomar erbjuds feriejobb i välfärdssektorn beror inte bara på att godhjärtade politiker vill hjälpa unga att få in en fot på arbetsmarknaden. Kommuner och landsting behöver helt enkelt en halv miljon nya medarbetare de närmaste tio åren.

Det blir fler feriejobb i kommuner och landsting i sommar. Årets prognos pekar mot minst […]

Arbetsmiljöverket bekämpar kommuners ökande sjukfrånvaro

Sjukskrivningarna i kommuner och landsting ökar dramatiskt. Därför har de statliga myndigheterna Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket inlett en gemensam aktion mot sjukfrånvaron i vård, skola och omsorg. Ett av deras vapen är hot om att anmäla kommuner, som inte sköter arbetsmiljöarbetet.

Efter att sjukskrivningarna minskat i början av 2000-talet och pressats ner till runt fem procent […]

Riksintressen kan få stå tillbaka

En bromskloss när det gäller att bygga bostäder anses de så kallade riksintressen vara. Länsstyrelsen kan stoppa ett bygge genom att hänvisa till det. Men nu har en statlig utredning lagt ett förslag som kan underlätta byggandet.

Utredningen, som nu är ute på remiss, föreslår att kommunerna ska kunna begära bindande besked av länsstyrelserna om […]

Bredbandsnät föreslås vara offentligt ägda

 SKL anser att bredbandsnät gör mest samhällsnytta om de är offentligt ägda.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, säger upp en överenskommelse med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen. Överenskommelsen gjordes 2010 och beskriver hur kommuner ska agera som ägare till stadsnät, det vill säga lokala bredbandsnät.

Den främsta orsaken till att SKL säger upp överenskommelsen är att […]

Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering i vård och socialtjänst

Om tio år ska Sverige vara bäst i världen att tillvarata digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården och i socialtjänsten. Det slås fast i en uppgörelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Det är den första långsiktiga visionen för området som tagits fram gemensamt mellan regeringen och SKL. Visionen kommer att följas av […]