SKL missnöjd med statligt asylbidrag

Regeringen ger ett tillfälligt bidrag på 195 miljoner kronor till kommuner där ensamkommande barn som fyller 18 under asylprocessen bor.

Pengarna ska fördelas proportionellt till kommunerna utifrån hur många inskrivna asylsökande ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är kritiskt till fördelningen, eftersom stödet går […]

Av |14 juli, 2017|Kommuner, Migration, Nyheter|

Omplacerade flyktingar flygs hit

Migrationsverket i region Mitt tar nu emot sitt första flyg med 177 asylsökande på Dala Airport i enlighet med överenskommelsen mellan EU-staterna. De åker vidare till Gävle där de bor under tiden deras asylansökan handläggs.

– De som kommer är asylsökande som väntat i Grekland på att få sin asylansökan prövad. En del har väntat […]

Av |11 juli, 2017|EU, Migration, Nyheter|

Ensamkommande flickor och yngre barn ökar

Många av de ensamkommande barn som söker asyl i Sverige är flickor och yngre barn, enligt en rapport från Socialstyrelsen. Flera av flickorna är gifta, har egna barn och placeras hos familjer som inte alltid utreds som andra familjehem.

Andelen flickor bland de ensamkommande barnen har ökat från 16 procent 2012 till 23 procent de […]

Pengar till snabbspår för sjukvårdsutbildade

Länsstyrelsen i Stockholms län ska fördela två miljoner kronor till utbildningar i svenska språket samt teoretisk och praktisk medicin för asylsökande och nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning.

– Vården är i stort behov av personal med rätt kompetens och utbildning. För regeringen är det därför jätteviktigt att vi tar till vara på de kompetenser som […]

Svårt få jobb efter 40

En stor del av de personer som invandrat till Sverige efter fyllda 40 har aldrig kommit in på den svenska arbetsmarknaden, enligt forskare från Göteborgs universitet.

− Den gängse bilden tycks vara att migranter är unga personer men en växande andel är faktiskt över 40. Att inte komma in på arbetsmarknaden innebär en stor risk […]

Dyrt, omodernt och krångligt

Staten ersätter via Migrationsverket kommunerna för kostnader för mottagandet av asylsökande och nyanlända genom ett trettiotal ersättningar. Riksrevisionen anser att systemet är dyrt, omodernt och onödigt krångligt.

Under 2016 fick kommunerna drygt 20 miljarder kronor i ersättning för asylsökande, och ca 12 miljarder kronor i ersättning för nyanlända.

Riksrevisionen konstaterar i sin senaste granskning att systemet […]

Av |4 maj, 2017|Migration, Nyheter|

Svårt för flyktingar få stadigvarande jobb

Det hjälper inte att flyktingar snabbt får in en fot på arbetsmarknaden. Bara efter några år blir lågutbildade flyktingar utan jobb igen, visar en ny forskningsrapport från Norge och Danmark, som Nordiska Nyheter skriver om.

Största risken att tappa fotfästet på arbetsmarknaden löper människor som kommit från låglöneländer och har låg utbildningsnivå. De riskerar att […]

Av |28 april, 2017|Migration, Nyheter|

Tuffa studier för nyanlända läkare

Det blir tufft för tjugo utomeuropeiska läkare som ska studera in läkarprogrammets elva terminer under ett halvår i Lund. Det blir självstudier med handledning från läkarstudenter och lärare på läkarprogrammet vid Lunds universitet.

– Nya effektiva metoder för att ta tillvara nyanländas kompetens är viktigt för den regionala utvecklingen och därför väljer vi att finansiera, […]

Flyktingströmmarna utmanar den nordiska välfärdsmodellen

Forskningen visar att kostnaderna för flyktinginvandringen till Sverige uppgår till cirka en procent av BNP per år. En procent av BNP är lika mycket som det svenska biståndet eller som rättsväsendet inklusive polisen. Nordiska ministerrådet har sammanställt den forskning som gjorts om flyktingars integration på arbetsmarknaden i Sverige, Danmark och Norge och Finland.

- Det […]

Av |26 april, 2017|Migration, Nyheter|

Svårt för utomeuropeiska få jobb

Under tider av högkonjunktur är det svårt för personer med icke-västerländsk bakgrund att integreras på den nordiska arbetsmarknaden. Utan jobb blir flyktingarna, både på kortsikt och på långsikt, dyra för samhället.

De senaste årens flyktingström har ytterligare förvärrat situationen. I en specialutgåva av tidskriften Nordic Economic Policy Review utreds bland annat orsakerna till och följderna […]

Av |15 april, 2017|Migration, Nyheter|