I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen på att stärka de gemensamma försäkringarna genom med 2 miljarder fram till 2018.

Regeringen föreslår att garantinivåerna för hel sjukersättning och aktivitetsersättning höjs med 0,05 prisbasbelopp, vilket med hel garantiersättning innebär en höjning på 187 kronor per månad före skatt per år med 2017 års prisbasbelopp.

Höjning av bostadstillägget för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

Regeringen föreslår även att ersättningsgraden i bostadstillägget höjs från 93 till 95 procent, vilket motsvarar den förändring som gjordes i bostadstillägget för pensionärer hösten år 2015. Höjningen ger som mest 100 kronor ytterligare i bostadstillägg per månad.

Höjning av inkomstgränser inom bostadsbidrag

Regeringen föreslår en höjning av inkomstgränserna inom bostadsbidraget för barnfamiljer. Inkomstgränserna föreslås höjas från 117 000 kr till 127 000 kr för ensamstående och från 58 500 kr till 63 500 kr för makar och sambor. En höjning på 167 kr per månad.

Höjning av underhållsstödet för för barn som är 15 år och äldre.

Höjning av flerbarnstillägget

Regeringen föreslår en höjning av flerbarnstillägget för det tredje barnet med 126 kronor per månad.

Höjd nivå för adoptionsbidraget till 75 000 kronor.

Ett nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis hos föräldrarna.

Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro: ökad jämställdhet, förebyggande insatser i form av bättre arbetsmiljö och rehabiliterande insatser.

Regeringen föreslår att en person som har fått aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga i minst tolv månader ska kunna pröva att studera och samtidigt få behålla utbetalningen av aktivitetsersättningen under högst sex månader.

Regeringen föreslår att ett månadsbelopp motsvarande 25 procent av den sjukersättning som har förklarats vilande ska kunna betalas ut varje månad under en period om 24 månader när sjukersättningen är vilande för förvärvsarbete. I dag kan månadsbeloppet betalas ut under 12 månader.

Regeringen föreslår att hel sjukersättning ska kunna beviljas redan från och med juli det år då man fyller 19 år. Regeringen anser att förslaget kommer att öka tryggheten för den förhållandevis lilla grupp unga vars funktionsnedsättningar är så pass omfattande att de sannolikt aldrig kommer kunna utveckla en arbetsförmåga. Genom förslaget så slipper de den oro för försörjningen som många har upplevt när de var tredje år har behövt ansöka om aktivitetsersättning.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2017 men tillämpas första gången i fråga om ersättning som avser tid efter den 28 februari 2017.

Ökat anslag till Försäkringskassan med 130 miljoner kronor för år 2017. Det handlar till om reformer inom sjuk- och aktivitetsersättningen och de familjeekonomiska stöden. Resurserna ska även användas för assistansersättningen, att höja kvaliteten på utredningar och ökad utredningskapacitet.