Regeringen ger Livsmedelsverket ytterligare 2,6 miljoner kronor för att finansiera den nationella vattenkatastrofgruppen VAKA.

- VAKA fyller en viktig samhällsfunktion när det kommer till krisberedskap. Det är därför angeläget att medel tillförs, särskilt nu i sommar när det finns risk för torka och vattenbrist. Dessutom kommer nu Livsmedelsverket även på lång sikt kunna ha en ökad beredskap för att kunna träda in i krissituationer, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

VAKA är Livsmedelsverkets nationella vattenkatastrofgrupp som fungerar som ett stöd för i första hand kommuner och dricksvattenproducenter.

Om landet drabbas av torka och vattenbrist i träder VAKA in med stöd i form av råd, expertis och stora vattenbehållare.

VAKA-gruppen består av olika kompetenser som behövs vid en dricksvattenkris och bemannas med personer från kommuner, Livsmedelsverket och andra myndigheter. Exempel på expertkompetens i VAKA-gruppen är dricksvattenexperter, miljöinspektörer, brandingenjörer och geohydrologer.