Tillväxtverket ska utveckla och genomföra ett program för att öka kunskapen i småföretags ledningar och styrelser om hur företagen kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter.Tillväxtverket får 5 miljoner kronor per år 2018-2020.

– Programmet ska öka företagens förmåga att utnyttja digitaliseringen för affärsnytta samt att hantera risker vid digitalisering ur ett ekonomiskt perspektiv. Statens tidigare framgångsrika satsning ”digitaliseringslyftet” kompletteras därmed på ett sätt som stärker och framtidssäkrar svenska småföretag, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Tillväxtverket ska utveckla och genomföra ett kompetenshöjande program med målgruppen småföretags ledningar och styrelser. Programmet ska leda till att:

Inspirera deltagarna att öka sin användning av digitaliseringens möjligheter i sin affärsutveckling som en integrerad del av företagets strategiska beslutsfattande, med syfte att främja företagets affärsverksamhet.

Ge ökad kunskap hos de deltagande företagen om aktörer som kan bistå dem i digitalisering av sin verksamhet.

Utveckla metoder och verktyg för att stärka företag i deras strategiska styrelsearbete. Dessa metoder och verktyg bör vara skalbara och möjliga att sprida till små tillväxtföretag eller aktörer som erbjuder kompetens- och utbildningsstöd för företagsledningar och styrelser.

Öka utbud av målgruppsanpassade utbildningar och stöd kring digitalisering av företag.

Tillväxtverket ska i genomförandet av uppdraget samverka med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra relevanta aktörer som på olika sätt stöttar småföretagens digitalisering.