Kommuner som  behöver kan söka extra pengar för att locka fler till vuxenutbildning i ett läge där näringslivet skriker efter kompetenta medarbetare. Regeringen avsätter 50 miljoner kronor för ändamålet.

Sverige har kompetensbrist på många viktiga områden samtidigt som vissa grupper med kortare utbildning är arbetslösa. För att locka fler till vuxenutbildningen, även bland grupper som har behov av utbildning men som inte på egen hand hittar lämpliga utbildningsalternativ, går nu ett statsbidrag ut till kommuner som deltar i regeringens satsning på regional yrkesinriktad vuxenutbildning (regionalt yrkesvux).

– Detta är en viktig satsning för att få fler i jobb. Näringslivet skriker efter kompetens. Med uppsökande insatser ökar vi förutsättningarna att få fler att utbilda sig till efterfrågade bristyrken. Det tjänar både individ, samhälle och näringsliv på, säger Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsbidraget ska användas till att rekrytera fler till komvux och särvux på grundläggande eller gymnasial nivå. Pengarna kan bekosta uppsökande verksamhet, information, vägledning och motiverande insatser.

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att fördela statsbidraget efter rekvisition från intresserade kommuner. Skolverket ska vid sin fördelning av statsbidraget ta hänsyn till arbetslöshetens omfattning i kommunerna.