Det är tydliga skillnader mellan män och kvinnors upplevelse av arbetsmiljön. En kraftig ökning av psykiskt obehag inför jobbet framförallt för den yngre åldersgruppen upp till 30 år sker, enligt en ny undersökning från Sveriges Företagshälsor.

Ökningen innebär att nästan en miljon människor har känt psykiskt obehag att gå till arbetet några gånger i månaden eller oftare. Extra tydligt blir det för yngre kvinnor. Ungefär dubbelt så många kvinnor i åldersgruppen upp till 30 upplever ett psykiskt obehag av att gå till arbetet jämfört med vad män mellan 55–65 år upplever.

Bland de som upplever ett psykiskt obehag av att gå till jobbet flera gånger varje vecka:

• Att de upplever mobbing och trakasserier på arbetsplatsen i mycket större grad
• Att de inte upplever en bra balans mellan privatliv och arbetsliv
• Att de i högre grad upplever fysisk smärta orsakad av arbetet
• Att de i större utsträckning har problem att sova
Antalet helårsfriska – det som inte haft en enda sjukdag det senaste året – fortsätter att vara negativt. Särskilt yngre män, de upp till 30, har problem med hälsan. Äldre kvinnor 55+ är jämfört med yngre män dubbelt så friska och närvarande på jobbet.

De över 55 tror att de kommer att vara på jobbet i betydligt högre grad än sina yngre kollegor. Hela 42 procent av de som fyllt 55 år tror inte att de kommer att vara borta en enda dag från jobbet på grund av sjukdom den kommande 12-månadersperioden. Mindre än hälften bland dem upp till 30 år har samma uppfattning, bara 18 procent.

Anställda inom offentlig sektor anger att de är mer och oftare sjuka än vad anställda i privat sektor är. Bland de privatanställda har 35 procent bedömt att de inte kommer att ha en enda sjukfrånvarodag den närmaste 12-månaders perioden. Motsvarande andel för de som arbetar inom staten är 29 procent. De som i högst grad anger att de kommer att vara frånvarande på jobbet på grund av sjukdom, 15 dagar eller mer det närmaste året, är undersköterskor, vårdbiträden och fritidsledare.

Universitetsutbildade, förutom de som arbetar på bank, anger att de kommer att gå i pension senare än de som har en kortare utbildning. Kvinnor planerar också att gå i pension tidigare än männen, 15 procent mot 11 procent.

Upplevelsen av psykiskt obehag av att gå till arbetet ger upphov till en lägre pensionsålder. Bara 13 procent av de som flera gånger i veckan känt psykiskt obehag av att gå till jobbet har planer på att fortsätta arbeta efter 65 år. Motsvarande andel bland de som aldrig känt psykiskt obehag av jobbet är 29 procent.