De flesta äldre är nöjda med sin äldreomsorg, men det finns fortfarande stora regionala skillnader, enligt Socialstyrelsens nationella undersökning.

På nationell nivå uppger 81 procent av personer i särskilt boende att de är nöjda med sin äldreomsorg, för dem som bor hemma med stöd av hemtjänst är 88 procent nöjda. Det är en minskning med en procentenhet inom både hemtjänst och särskilt boende jämfört med 2017 års undersökning.

– Kommunen med lägst andel nöjda i särskilt boende har 67 procent och kommunen med högst andel har 100 procent. Vad gäller hemtjänst varierar resultatet från 77 procent till 92 procent, säger Anna Ekendahl, utredare på Socialstyrelsen.

I jämförelse med tidigare år har andelen positiva svar minskat något för många frågor, bland annat vad gäller möjlighet till utevistelse på sitt särskilda boende. Resultatet för de som anger att möjligheterna att komma utomhus är ganska eller mycket bra har minskat från 58 till 57 procent.

Bland de som bor hemma med stöd av hemtjänst syns en liten försämring för nästintill samtliga frågor i årets resultat. Det är främst frågorna om upplevelsen av hemtjänstpersonalen som sticker ut negativt.

– Om personalen meddelar förändring i förväg är den fråga där vi ser störst försämring. Det kan till exempel handla om att personalen kommer en senare tid än man bestämt, säger Anna Ekendahl.