En statlig utredning har lämnat förslag om förändring av skattereglerna för delägare i fåmansföretag. Förslaget är nu ute på remiss. SKL anser att ändringarna kan få konsekvenser för kommunernas skatteintäkter.

Syftet med de så kallade 3:12-reglerna är att förhindra att småföretagare, som arbetar i sina egna företag, beskattas med mer förmånliga skattesatser än de som gäller för vanliga anställda som också äger aktier.

Ett skäl till översyn är att regeringen anser att de nuvarande reglerna medger alltför generösa möjligheter till att omvandla inkomster av arbete (främst kommunal- och landstingsskatt) till (statligt beskattad) inkomst av kapital.

– Vår beräkning visar att tidigare förändringar av 3:12-reglerna kan ha medfört att kommunerna har gått miste om miljarder i skatteintäkter, men bara blivit kompenserade med statsbidrag på 265 miljoner, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

- Vi befarar att även utredningens förslag kan få stora effekter för de kommunala skatteintäkterna på grund av reglernas komplexitet.

Ändrade möjligheter att omvandla inkomster från tjänste- till kapitalinkomst borde inte behöva innebära några stora olägenheter för kommuner och landsting om en växande skattebas byts mot statsbidrag, anser SKL. Åtminstone om man bortser från att statsbidragen inte är indexerade.

Men SKL betonar i sitt yttrande till regeringen att det finns stora svårigheter i att förutse konsekvenserna för den kommunala sektorns skatteinkomster vid förändringar av 3:12-reglerna.

SKL anser att staten behöver genomföra en analys av de faktiska effekterna som förändringarna av 3:12-reglerna hittills har fått, som grund för en slutreglering på statsbidraget. De nya förslagen måste också analyseras i efterhand för att kunna ge en korrekt kompensation för de eventuella negativa konsekvenser som förändringarna får för den kommunala skattebasen.

Reservation från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.