2.000 arbetsplatser, främst inom tillverkning och partihandel, kan räkna med att Arbetsmiljöverket är på ingång för att inspektera. I fjolårets koll på arbetsmiljön fick 80 procent krav på sig om att göra förbättringar.

Av Sveriges 4,8 miljoner sysselsatta arbetar 730.000 inom tillverkning och partihandel. Inom tillverkning är det nästan dubbelt så vanligt – elva på tusen – att råka ut för skador jämfört med snittet på sex anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1.000 förvärvsarbetande. Partihandeln tampas med många truckolyckor, med otäcka skador som konsekvens.

– Vi inspekterar arbetsplatser där statistiken över olyckor och sjukdomar står stilla, på hög nivå, alltså där risken för ohälsa är stor, säger Håkan Olsson, chef för inspektionsavdelningen på Arbetsmiljöverket.

De flesta olyckorna sker då arbetstagare tappar kontrollen över maskiner och verktyg. Många halkar, snubblar och faller.

Ett brett spann av yrkesgrupper får nu sin arbetsmiljö granskad. Bland dem: truckförare, lagerassistenter, underhållsmekaniker, maskinoperatörer, köttstyckare, sågarbetare, och anställda inom papperstillverkning. Även inredningssnickare och kundservicearbetare kan vänta sig inspektion av sin arbetsplats under året.

– Med tanke på fjolårets inspektionsresultat finns mycket att förebygga för att göra arbetsmiljön säkrare för dem som jobbar inom tillverkning och partihandel, säger Håkan Olsson.

I förra årets tillsyn besökte Arbetsmiljöverket drygt 2 000 arbetsställen. 80 procent fick krav. Vanliga krav handlade om plan vad gäller krishantering och planerat underhåll och tillsyn av maskiner.

Men det vanligaste kravet var att införa ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete. 

– Arbetsgivarna ska i tid hitta riskerna, i dialog med arbetstagarna, inte vänta tills olyckan redan varit där. Att rapportera och analysera allvarliga händelser som kunde ha lett till värre olyckor är oerhört viktigt för att jobba förebyggande, säger Håkan Olsson.

Även i år kan inspektörerna ta upp riskbedömning utifrån både kvinnors och mäns förutsättningar och villkor vad gäller arbetsuppgifter, maskiner och verktyg.

Inspektionen innefattar tillverkningsföretag där framställning av livsmedel och metall, motorfordon och elektronikvaror ingår. Inspektioner i partihandeln berör lagerförare och hanterare av gods som ska vidare till detaljhandeln, bland annat handel med livsmedel, drycker, tobak, maskiner och byggmaterial. Företag med 3–4 anställda och uppåt prioriteras samt de som inte tidigare inspekterats.