Antalet bidragstagare fortsätter att minska. I fjol var nedgången 3,6 procent jämfört med året innan. Det rapporterar Statistiska centralbyrån, SCB.

Det totala antalet om försörjdes med sociala ersättningar och bidrag var 768.740 helårspersoner, vilket motsvarar 13,3 procent av befolkningen.

Det är stora skillnader mellan olika delar i landet. Andelen var lägst i pendlingskommuner nära en storstad, 9,9 procent och högst i landsbygdskommuner, 16,8 procent.

SCB redovisar årligen statistik över antalet helårspersoner i åldrarna 20–64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag, vilket innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt ekonomiskt bistånd. Personer med etableringsersättning ingår endast om de deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

För att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar beräknas så kallade helårsekvivalenter. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.