EU:s medlemsländer har röstat för ett utökat förbud mot växtskyddsmedel med vissa neonikotinoider som kan skada bin.

Det betyder att växtskyddsmedel med de tre ämnena klotianidin, imidakloprid eller tiametoxam bara kommer att få användas i permanenta växthus.

Sedan 2013 finns ett EU-förbud mot användning av växtskyddsmedel som innehåller de tre verksamma ämnena i gruppen neonikotinoider. Skälet är att ämnena är skadliga för bin. Neonikotinoider har identifierats som en av flera möjliga orsaker till att antalet bin och andra pollinerande insekter minskar.

Hittills har förbudet mot de tre neonikotinoiderna enbart gällt användning i blommande grödor som är lockande för bin, exempelvis rapsodlingar. Det utökade förbudet gäller all användning av ämnena utomhus, oavsett i vilken form användningen sker. Det innebär också att behandlade växter inte kommer att få flyttas ut ur växthuset.
För närvarande finns sju växtskyddsmedel som innehåller imidakloprid och ett växtskyddsmedel med tiametoxam som är godkända i Sverige. Godkännandet för dessa medel kommer att behöva ses över med anledning av det utvidgade förbudet. Samma ämnen ingår även i några godkända biocidprodukter, men dessa berörs inte av förbudet.