Arbetsmiljöverket har under tre år inspekterat operativa chefers arbetsmiljö och träffat drygt 1 300 chefer. Nästan samtliga inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister i chefernas arbetsmiljö.

Första linjens chefer inom vård och omsorg har en tuff arbetssituation. De är ofta kvinnor och närmsta chef till undersköterskor, sjuksköterskor, hemtjänstpersonal och läkare. Ledningen ställer höga krav på dem samtidigt som de ska vara ett stöd för sina medarbetare.

Många jobbar under tidspress. De har många medarbetare och får hantera hög personalomsättning, överbeläggningar och krångliga datorer samt fixa med blommor, glödlampor och bilfrågor. De hjälper också till i vårdarbetet när det saknas medarbetare.

– Cheferna brinner för sitt arbete. De tar ett stort ansvar för att verksamheten ska fungera för både patienter och personal. Men deras arbetsbelastning är hög och när stödresurser saknas har allt fler arbetsuppgifter lagts på dem, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverkets treåriga tillsynsinsats visar att många arbetsgivare saknar rutiner för att följa upp chefernas arbetsmiljöförhållanden. Fortfarande finns det chefer som ansvarar för stora personalgrupper. Blir någon i gruppen sjuk eller slutar tar rekryteringen av nya medarbetare mycket tid.

– Vi ser också att det brister i chefernas tillgång till administrativt och organisatoriskt stöd, särskilt när det gäller HR- och IT-frågor. Detta behöver organisationerna åtgärda, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

– Det behövs strukturer för att följa upp chefernas arbetsbelastning och förtydliga vilket stöd som finns för att avlasta dem. De behöver bland annat få hjälp att prioritera arbetsuppgifterna för att kunna fokusera på sitt kärnuppdrag, annars är risken stor att de drabbas av ohälsa och inte orkar arbeta kvar. Vi har tyvärr också sett att många chefer slutar, säger Erna Zelmin-Ekenhem.