En ny studie visar att stress och utmattning hos anställda går att förebygga genom stöd från kollegorna.
Enligt Försäkringskassan har 46 procent av alla sjukfall i Sverige en psykisk diagnos som orsak och stress och depression är de största diagnoserna. Ofta blir det långa sjukskrivningar som får negativa konsekvenser, inte bara för personen som drabbas, utan också för arbetsplatsen och, i förlängningen, samhället.

Nu har Linnéuniversitet på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort en studie vars slutsatser är att deltagande i en reflekterande kollegial samtalsgrupp bidrar till en lägre grad av utmattning, mindre depressiva symtom och ångest samt mindre stress jämfört med en kontrollgrupp.

– Det här är positiva resultat. Att med fördjupad kunskap kunna förebygga sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa innebär stora möjligheter både för individer och arbetsplatser, säger Ing-Marie Wieselgren, projektchef Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

De som deltagit i reflekterande kollegiala samtalsgrupper upplevde lägre grad av utmattning, minskade depressiva symtom och ångest samt mindre krav/stress i arbetet jämfört med kontrollgruppen.

Innan studien med reflekterande kollegiala samtalsgrupper började, var alla deltagare – både de i samtalsgruppen och de i kontrollgruppen – i riskzon för att drabbas av utmattning. Efter studien var bara drygt en av fyra av de som deltagit i samtalsgrupperna kvar i riskzon (26%), jämfört med tre av fyra i kontrollgruppen (74%).

En reflekterande kollegial samtalsgrupp kan vara en relativt enkel och kostnadseffektiv insats för att lindra och förhindra utveckling av stress och utmattning. Den bör ses som ett komplement till andra hälsofrämjande och förebyggande insatser för medarbetare i kommuner, landsting och regioner.
.