En höjning av Riksbankens styrränta – och därmed även boräntorna – rycker närmare. Detta sedan Statistiska centralbyrån, SCB, i juli, för andra månaden i rad fastställt att inflationstakten låg på 2,2 procent. Dyrare flygresor och livsmedel bidrog till stigande konumentprisindex.

Riksbankens direktion har under lång tid haft inriktningen att den nuvarande styrräntan (minus 0,5 procent) ska höjas när inflationstakten mätt enligt konsumentprisindex, KPIF, mer stadigvarande ligger runt två procent.

KPIF (KPI med fast ränta) visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet. Enligt SCB hamnade KPIF på 2,2 procent i juli, samma prisstegringstakt som noterades i juni.

KPIF steg med 0,5 procent från juni till juli. Inflationstakten enligt måttet KPI var 2,1 procent i juli (2,1 procent i juni).

Till månadsförändringen bidrog högre priser på paketresor (17,5 procent) med 0,3 procentenheter. Högre priser på utrikes flygresor (26,4 procent), el (4,4 procent) samt livsmedel och alkoholfria drycker (1,3 procent) bidrog med ytterligare 0,2 procentenheter vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på kläder (-7,1 procent) och logi (-6,5 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,3 respektive 0,1 procentenheter i juli.