Läget i den svenska ekonomin är starkare än normalt. Det konstaterar Konjunkturinstitutet sedan Barometerindikatorn stigit för tredje månaden i rad. Tillverkningsindustri samt bygg- och anläggningsverksamhet bidrog positivt till uppgången, medan detaljhandel och de privata tjänstenäringarna backade marginellt.

Samtliga företagsindikatorer signalerar dock att läget är starkare eller betydligt starkare än normalt. Hushållens konfidensindikator föll tillbaka något efter förra månadens uppgång och ligger strax under det historiska genomsnittet.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg 4,8 enheter i september, till 110,1 och pekar därmed på ett betydligt starkare läge än normalt inom industrin. Uppgången förklaras av förbättrade omdömen om lagrens storlek. Företagens syn på orderstockarnas storlek är i stort sett oförändrad medan produktionsplanerna på tre månaders sikt har justerats ner något från förra månaden.

Även för bygg- och anläggningsverksamhet visar konfidensindikatorn på ett betydligt starkare läge än normalt. Indikatorn ökade med 4,2 enheter mellan augusti och september, från 106,7 till 110,9. Båda ingående frågor bidrar till uppgången – företagen är mer nöjda med orderstockarna än förra månaden och förväntningarna på sysselsättningsutvecklingen på tre månaders sikt har stigit rejält.

Detaljhandelns konfidensindikator backade förvisso något i september, men ligger fortfarande på en nivå som indikerar ett betydligt starkare läge än normalt. Nedgången förklaras av att företagen är aningen mer missnöjda med lagren jämfört med förra månaden. Försäljningen uppges ha ökat i ungefär samma omfattning och förväntningarna på försäljningsutvecklingen på tre månaders sikt är oförändrade.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna backade ytterst marginellt i september, till 104,3 från 104,5 i augusti och fortsätter att visa på ett starkare läge än normalt. Nedgången förklaras av att något färre företag rapporterar om ökad efterfrågan under de senaste månaderna. Förväntningarna på hur efterfrågan kommer att utvecklas de närmaste tre månaderna är oförändrat optimistiska. Den tredje komponenten i konfidensindikatorn, företagens omdömen om hur den egna verksamheten utvecklats de senaste månaderna, har förbättrats något.