Svenska kraftnäts styrelse har fastställt stamnätstariffen för 2015. Beslutet innebär sammantaget en smärre
sänkning men på sikt kommer stamnätstariffen att behöva höjas som en konsekvens av den ökade investeringstakten.

Stamnätstariffen består av en effektavgift och en energiavgift. Effektavgiften – som ska täcka förvaltning och utbyggnad av stamnätet – lämnas oförändrad. Energiavgiften – som ska täcka kostnaderna för överföringsförluster i stamnätet – sänks i samtliga anslutningspunkter.

– Sänkningen av energiavgiften beror på lägre kostnader för inköp av förlustel 2015 jämfört med innevarande år. Resultatet för nätkollektivet som helhet blir därmed en något lägre tariff. Beslutet överensstämmer med vad Svenska kraftnät aviserade i investerings- och finansieringsplanen för 2015 – 2017, konstaterar Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg.