Kommuner och fristående skolor ska få ökade möjligheter att hjälpa varandra med olika uppgifter i skolan genom entreprenad. Elever som inte kan delta i reguljär undervisning ska i vissa fall i stället kunna få distansundervisning, föreslås i en utredning som lämnats över till regeringen.

Även om en huvudman för en utbildning som utgångspunkt ska utföra samtliga uppgifter inom utbildningen själv kan det finnas situationer där huvudmannen behöver ta hjälp av någon annan. Det kan antingen vara för att undervisningen över huvud taget ska bli av eller för att höja kvaliteten på verksamheten. Utredningen föreslår därför att möjligheterna till entreprenad utökas och att regelverket förtydligas. Nya möjligheter till entreprenad föreslås bland annat för fjärrundervisning och i fler skolformer än i dag.

Andra förslag handlar om utökade möjligheter till fjärrundervisning när undervisning annars inte kan komma till stånd. I de obligatoriska skolformerna, bland annat grundskolan, ska fjärrundervisning få användas i samtliga ämnen utom de praktisk-estetiska ämnena. I årskurs 1–6 ska det dock bara vara tillåtet i vissa språkämnen. Även i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det få användas i flertalet ämnen.

Dessutom föreslås att distansundervisning ska införas som en möjlig väg för elever som annars inte skulle ha deltagit i någon undervisning. Elever som inte har möjlighet att delta i den reguljära undervisningen på grund av dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik ska kunna få distansundervisning som särskilt stöd i årskurs 7–9 i bland annat grundskolan. I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska denna elevgrupp kunna läsa en hel utbildning med distansundervisning. Endast huvudmän som har godkänts av Skolinspektionen ska få ge distansundervisning.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och tillämpas från och med samma dag, förutom förslagen om distansundervisning som ska tillämpas på utbildning från och med den 1 juli 2020.

Fakta om de olika begreppen

Entreprenad betyder att en kommun, ett landsting, staten eller en enskild som är huvudman för en utbildning avtalar med någon annan aktör om att denna ska utföra undervisning eller andra uppgifter som ingår i utbildningen. Huvudmannen är fortfarande ansvarig för utbildningen i dess helhet, det vill säga har kvar huvudmannaskapet, och samma bestämmelser som annars gäller.

Fjärrundervisning innebär interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid. Eleverna vistas i skolan och en handledare ska vara närvarande. Fjärrundervisning ska endast få användas om det inte finns någon lärare som uppfyller kraven på behörighet att tillgå inom en huvudmans skolenhet eller om elevunderlaget är otillräckligt.

Distansundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare kan vara åtskilda i både rum och tid. Det betyder att en elev kan få distansundervisning till exempel i hemmet. Vissa av skollagens bestämmelser kan inte tillämpas när distansundervisning används, men samma mål ska gälla för utbildningen som annars.