2015 års varumärkesutredning har lämnats till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Bland annat ska Tullverket få större rätt att ingripa vid fynd av piratkopierade varor.

– Varumärken spelar en avgörande roll för företagens möjligheter att nå framgång. Ett varumärke är inte sällan ett företags mest värdefulla tillgång, och vissa svenska varumärken uppskattas vara värda miljarder kronor. Jag välkomnar därför förslagen som innebär att reglerna för varumärken moderniseras och förenklas, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I våras utvidgades möjligheten för Tullverket att ingripa mot intrång i ett EU-varumärke till de situationer då förfalskade varor passerar genom EU utan att släppas ut på EU:s marknad. Men när det gäller nationella varumärken är det för närvarande inte möjligt att ingripa i en sådan situation.

Nu föreslås Tullverket få ingripa i transitsituationerna även när förfalskningen gäller rent nationella varumärken. Genom att utvidga ensamrätten på det sättet kommer man mera effektivt åt handeln med varumärkesförfalskade varor.

Ändringarna i varumärkeslagen syftar generellt till att den reglering som gäller för nationella varumärken i ännu större utsträckning ska likna motsvarande reglering i andra EU-länder, vilket underlättar för de många företag som bedriver verksamhet på den inre marknaden.

Det föreslås också en ny lag om företagsnamn (som ersätter den nuvarande firmalagen). En moderniserad och förenklad lag gör reglerna mer tillgängliga och praktiskt hanterbara för företagen.

Liksom varumärkeslagen har lagen om företagsnamn stor betydelse för näringslivet. De flesta näringsidkare kommer i kontakt med lagen och kan utnyttja det skydd som den ger för ett företagsnamn.