Kriminalvården ska få fler möjligheter att besluta om kontroll- och stödåtgärder mot dem som friges villkorligt från ett fängelsestraff. Bland annat ska villkorligt frigivna kunna bevakas med fotboja.

Tiden efter villkorlig frigivning från ett fängelsestraff är särskilt känslig när det gäller risken för återfall i brott. Därför föreslår regeringen att Kriminalvården ska få utökade möjligheter och verktyg att motverka återfall i brottslighet.

De nya reglerna innebär bland annat att

tidslängden förlängs för när en villkorligt frigiven kan ställas under övervakning
möjligheten att genomföra drogtester utökas

möjligheterna att återta den frigivne i förvar om den frigivne missköter sig utökas från två veckor i taget till tre månader åt gången

kriminalvården får under vissa förutsättningar fatta beslut om elektronisk övervakning med fotboja av en villkorligt frigiven.

Genom elektronisk övervakning med fotboja av en villkorligt frigiven effektiviseras kontrollen av den frigivne. Till exempel kan bevakning med fotboja säkerställa att personen inte befinner sig i miljöer och på platser där risken för återfall är stor eller i närheten av där ett brottsoffer bor.

Regeringen föreslår också att tydligt ska framgå i lagstiftningen att kontroll- och tvångsåtgärder under villkorlig frigivning alltid ska prövas mot proportionalitetsprincipen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.