Regeringen tillför tio välfärdsmiljarder till Sveriges kommuner och landsting för ökad kvalitet och fler anställda i skolan och andra välfärdssektorer. Sammantaget har regeringen, inklusive årets budget, gjort skolsatsningar på över 10 miljarder för 2017, detta utöver välfärdsmiljarderna.

För 2017 utökas satsningarna på vuxenutbildningen genom att 519 miljoner tillförs yrkesvux och lärlingsvux samt satsningen på rätt till komvux som innebär att 530 miljoner tillförs kommunerna via det generella statsbidraget.

För att möta lärarbristen föreslår regeringen en ytterligare utbyggnad av lärar- och förskollärarutbildningarna med 3 600 utbildningsplatser.

Stödet till skolor med svåra förutsättningar ska utökas. Regeringen avser att bredda satsningen så att förskolan och förskoleklassen inkluderas. Vidare vidgas målgruppen för insatser för nyanlända så att de i helhet inkluderar gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Särskild satsning för att öka läsandet bland barn kommer regeringen att benämna och stärka höstlovet som ett läslov, tillsätta en läsdelegation och bredda Läslyftet.

För att förbättra möjligheten till kompetensutvecklingsinsatser för förskolepersonal föreslås en utvidgning av de nationella programmen för skolutveckling så att förskolepersonal inkluderas i reformen.

Kunskapslyftet föreslås få fler utbildningsplatser inom bland annat yrkesutbildning för vuxna (yrkesvux) och lärlingsutbildning för vuxna (lärlingsvux) samt utbildningsplatser för tidsbegränsat anställda inom omsorg och hälso- och sjukvård och en utbyggnad av lärarutbildningen. I anslutning till budgetpropositionen för 2017 avser regeringen även att lämna en proposition till riksdagen om en rätt till behörighetsgivande kurser inom komvux.

Tekniksprånget, med syfte att öka intresset bland unga med gymnasieexamen från teknik- och naturvetenskapsprogrammet att söka ingenjörsutbildningar, förlängs till och med 2019 och vidgas till att även omfatta insatser för nyanlända akademiker.

Svenska från dag ett byggs ut för snabbare etablering för att ge asylsökande ökade kunskaper i svenska språket och samhället.