Även i sommar kommer bemanningsläget inom vården att vara ansträngt. Drygt hälften av landstingen uppger att läget ser sämre ut än inför förra sommaren. Men särskilda insatser, bland anställning av fler undersköterskor, förnyade arbetssätt och samverkan mellan akutsjukhus ska motverka försämringarna.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har fått svar från 19 av landets 20 landsting/regioner om hur de ser på läget inför sommaren. Där framträder bilden av olika problem som orsakas av semesteruttag och svårigheter att rekrytera främst specialistsjuksköterskor samt läkare inom allmänmedicin och psykiatri. Även brist på barnmorskor nämns, men där ser det ändå lite bättre ut än i fjol.

– Precis som på andra arbetsplatser behöver och vill medarbetarna i vården vara lediga och ha semester. Landstingen och regionerna strävar alltid efter att säkra såväl patientsäkerhet som god arbetsmiljö, oavsett om det är långhelger eller sommartid, säger Hans Karlsson, chef för SKL:s avdelning för vård och omsorg:

– Vi vet också att patientsäkerheten generellt ökar. Det visar granskningen av cirka 60.000 journaler från alla akutsjukhus.

Samtidigt som andelen sjuksköterskor minskar går utvecklingen i landstingen och regionerna mot att anställa alltfler undersköterskor, inte bara sommartid.

Det blir vanligare med förändrade arbetssätt så att kompetensen hos personalen används rätt:

•    Många anlitar särskild personal som utför mathantering och städning eller administrativa uppgifter.
•    Undersköterskor fortbildas att klara ytterligare vårdnära uppgifter.
•    Operationsassistenter utbildas för att assistera operationssjuksköterskor.
•    Jobbsatsningar med ungdomspraktikanter (18-24 år) som kan utföra enklare sysslor under sommaren.

Andra åtgärder handlar till exempel om extra ersättning för flytt av semester, stärkt samarbete med primärvård och kommuner, särskilda planeringsgrupper och utökad flexibilitet för snabb omfördelning av vårdplatser.

Inte minst akutsjukhusen har stor betydelse för vården under sommaren och flera akutsjukhus har som målsättning att ha fler vårdplatser öppna än i fjol.

Därför finns just nu ett särskilt fokus på rekrytering av tillräckliga resurser, planering av öppethållande och samordning mellan akutsjukhusen under sommarperioden för att kunna erbjuda en trygg och tillgänglig vård.

SKL:s uppföljning av sommaren 2016 visade att bemanningssituationen blev som förväntat och i några landsting och regioner bättre än föregående år.

Trots en periodvis ansträngd situation på sina håll ökade inte antalet överbeläggningar eller utlokaliserade patienter. Även ifråga om väntetider och patientsäkerhet såg vården totalt sett lika säker och tillgänglig ut som under övriga året. Personalens engagemang, tidig planering och gott samarbete med kommunerna var några av nyckelfaktorerna, framhåller SKL.