Utrikes födda som bor i Sverige har en annan köns- och åldersfördelning än inrikes födda. Bland de utrikes födda finns fler kvinnor än män, till skillnad från personer födda i Sverige där männen är i majoritet. En annan skillnad är att utrikes födda i genomsnitt är yngre än de inrikes födda i befolkningen.

I en ny rapport från Statistiska centralbyrån, SCB, beskrivs migrationen till och från Sverige för ett 20-tal vanliga födelseländer. In- och utvandringen från varje enskilt land har sin egen historia vilket påverkar vilka från det landet som bor i Sverige i dag. Här beskrivs tre vanliga födelseländer: Finland, Polen och Irak.

• Finland är det vanligaste födelselandet för utrikes födda i Sverige. De som invandrat från Finland har gjort det främst av konjunkturskäl, många kom för att arbeta inom industrin i Sverige. Idag är invandringen från Finland relativt låg.

En stor del av de som är födda i Finland invandrade på 1960- och 1970-talet och har varit länge i Sverige. Hälften av de födda i Finland har bott här i minst 45 år. Gruppen består av fler kvinnor än män, speciellt bland de äldre.

• Antalet personer födda i Polen som invandrat har varierat mellan olika perioder. Så har också skälen till invandringen. År 1981 flydde många från Polen efter politiska oroligheter. Efter Polens medlemskap i EU har både in- och utvandringen ökat och blivit allt mer konjunkturberoende. Under 2000-talet har Polen varit det vanligaste födelselandet för invandrare födda i Europa.

Under 1980-talet var invandringen från Polen kvinnodominerad. Många av de som invandrade var kvinnor som var gifta med män i Sverige. Efter Polens EU-medlemskap har det kommit en större andel män. De flesta är arbetskraftsinvandrare. Polen ett av få länder där kvinnorna varit i majoritet bland de som har invandrat sedan 1970.

• Situationen i Irak har under lång tid varit konfliktfylld och många har kommit till Sverige som flyktingar. Flest irakier kom till Sverige under 2007. Det var en följd av en tillfällig lagändring som gjorde att fler personer beviljades uppehållstillstånd. Sedan dess har invandringen av personer födda i Irak minskat. Det beror bland annat på ett bättre säkerhetsläge i landet och ett ökat flyktingmottagande i andra länder.

Under vissa perioder har en stor del av invandringen av födda i Irak varit ogifta män medan det andra perioder varit främst barnfamiljer som invandrat. Totalt sett är det fler män än kvinnor födda i Irak som har invandrat till Sverige. De flesta år har det invandrat fler män än kvinnor, men under senare år har könsfördelningen varit jämnare och några år har det invandrat fler kvinnor än män födda i Irak.