Skatteverket är inte tillräckligt bra på att upprätthålla kvaliteten i folkbokföringen. Det visar en granskning genomförd av Riksrevisionen, som befarar att den bristande kontrollen ökar risken för välfärdsbrott, till exempel bidragsfusk.

Folkbokföringen ska tillgodose samhällets behov av basuppgifter om befolkningen. Den används bland annat vid utbetalningar inom trygghetssystemen, vid beskattning och vid beslut om var personer ska rösta, och är därmed ett av de viktigaste registren vi har.

Folkbokföringen sköts av Skatteverket som ska upprätthålla kvaliteten i registret, det vill säga se till så att uppgifter om till exempel bosättning och identitet är korrekta. Riksrevisionens granskning visar att det finns ett antal allvarliga brister i det kvalitetsarbetet.

– Skatteverket har inte tillräckliga kunskaper om felen i folkbokföringen, och vilka konsekvenser som uppstår i samhället. Därför kan myndigheten heller inte prioritera mellan olika kvalitetsåtgärder på ett effektivt sätt, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Granskningen visar också att brist på analytiska resurser och ändamålsenliga IT-verktyg gör det svårt för Skatteverket att hitta de mest prioriterade felen i folkbokföringen. Situationen förvärras av att myndighetens möjligheter att utreda och korrigera vissa typer av fel är begränsade.

– Felaktigheter i folkbokföringen kan möjliggöra välfärdsbrott och andra typer av brottslighet. Att det finns svårigheter att upprätthålla kvaliteten i registret bör därför betraktas som allvarligt, säger Henrik Allansson, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen rekommenderar att Skatteverket intensifierar arbetet med att utveckla kontrollen inom folkbokföringen. Dessutom bör myndigheten förbättra sin kunskap om felen i registret, och vilka konsekvenser de har, samt säkerställa att folkbokföringen har de IT-resurser som krävs för att hitta och omhänderta fel i registret på ett effektivt sätt.

– Att upprätthålla kvaliteten i folkbokföringen är en komplex uppgift. Inom myndigheten finns emellertid omfattande kompetens på området, och tillsammans med en nyligen genomförd omorganisation ger det goda förutsättningar för ett förbättrat kvalitetsarbete – förutsatt att sådana insatser prioriteras av Skatteverkets ledning, säger Ingvar Mattson.