En utredare ska lämna förslag till hur UCITS V-direktivet, ( regler för fondbolag och värdepappersfonder) ska genomföras i svensk rätt. Utredaren ska också ta ställning till om det till följd av de lagändringar som krävs för att genomföra direktivet bör göras andra ändringar i lagstiftningen om värdepappersfonder eller i annan lagstiftning.

Vidare ska utredaren göra en analys av om det behöver göras några ändringar i de näringsrättsliga bestämmelserna för att stärka den svenska fondbranschens konkurrenskraft och modernisera det svenska fondregelverket, och i så fall föreslå vilka ändringar som ska göras.
Ett delbetänkande med förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra direktivet ska redovisas senast den 30 april 2015. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 december 2015.

Grunddokument

 

Fondbolagens förening har inbjudits att lämna synpunkter på det av kommissionen föreslagna UCITS V-direktivet.

Direktivförslaget innebär att vissa ändringar görs i 2009 års UCITS IV-direktiv vilket innehåller regler för fondbolag och värdepappersfonder (UCITS-fonder). Genom ändringarna införs krav beträffande rörliga ersättningar som betalas till fondbolagets anställda och detaljerade bestämmelser om förvaringsinstitutens verksamhet samt om sanktioner mot fondbolag.

Föreningen välkomnar sådan harmonisering på fondområdet som leder till level-playing-field (jämn spelplan) mellan aktörerna på en i allt högre grad internationell spelplan. Det är också viktigt att det höga konsumentskydd som kännetecknar UCITS-fonder bibehålls vilket det föreslagna direktivet bidrar till. Framför allt är det positivt att förvarings­institutets roll, som är en grundpelare i konsumentskyddet, klargörs.