Regeringen föreslår ett förbud mot att sprida avloppsslam, dels införa krav på att fosfor ska återvinnas ur avloppsslam.

Fosfor är ett livsnödvändigt växtnäringsämne. Jordbruket använder bland annat avloppsslam som växtnäring eftersom det innehåller stora mängder fosfor.

På så sätt har avloppsreningsverken kunnat bli av med sina stora avfallsmängder. På grund av att avloppsslammet – som är ett avfall – innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen kan endast cirka 30 procent spridas på jordbruksmark. Resten används på ett sätt utan att näringsinnehållet utnyttjas genom exempelvis jordtillverkning eller deponitäckning.

− Det är viktigt att vi använder våra resurser på ett ansvarsfullt sätt. Fosfor är en dyrbar resurs och då ska vi använda den teknik som finns för att beta tillvara på den, säger miljöminister Karolina Skog.

Fosfor är en viktig beståndsdel i mineralgödsel och i dag bryts fosforn utomlands för att sedan importeras till Sverige. Att bättre ta tillvara på den fosfor som finns i avloppsslammet bidrar till att göra Sverige mer självförsörjande av fosfor.

Regeringen utser Gunnar Holmgren som utredare för att ta fram förslag på krav för att återvinna fosfor ur avloppsslam. Men eftersom avloppsslam även innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen, läkemedelsrester och mikroplaster ska utredningen också ta fram förslag på ett förbud mot att sprida avloppsslam på jordbruksmark.

− Rapporter visar att avloppsslam, utöver miljö- och hälsoskadliga metaller, även innehåller en del mikroplaster. Genom att förbjuda gödsling med avloppsslam minskar risken att mikroplaster kommer ut i miljön där vi odlar vår mat, säger Karolina Skog.

Ett förbud mot att sprida avloppsslam ska inte innebära ett hinder för utvinning av biogas. Syftet är att både energi och fosfor ska återvinnas ur avloppsslammet utan risk för att hälso- och miljöskadliga ämnen kommer ut i miljön.

Gunnar Holmgren, utredaren, har tidigare varit landshövding i Västernorrlands län och generaldirektör för Försvarets Materielverk.