92 procent av de 441 svenska EU-baden har god vattenkvalitet.

- Allt fler svenska EU-bad har fått klassificeringen ”utmärkt” kvalitet på badvattnet, från 333 i fjol till 353 bad i år. Det är väldigt positivt och vi ser också att kommunerna arbetar aktivt med den här frågan, säger Ylva Engwall på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

I Sverige finns cirka 2 700 badplatser registrerade hos kommunerna, 441 av dessa är EU-bad. Här ställs krav på regelbunden kontroll, provtagning och tydliga skyltar som visar vilken klassificering badvattnet har.

Klassificeringen baseras på analysresultat från kommunerna de senaste fyra åren och badplatserna kan få betyget ”utmärkt”, ”bra”, ”tillfredsställande” eller ”dålig”. Om badvattnet klassificeras som dåligt, ska kommunen avråda från bad. Nu presenteras Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport ”Sveriges badvattenkvalitet – inför badsäsongen 2018”.

- De allra flesta EU-bad i Sverige har god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2018 klassificeras badvattenkvaliteten som ”utmärkt”, ”bra” eller ”tillfredsställande” för 405 av Sveriges 441 EU-bad, vilket motsvarar cirka 92 procent, säger Ylva Engwall, utredare på enheten för vattenförvaltning på HaV.

- Två svenska EU-bad har fått klassificeringen ”dålig” badvattenkvalitet, vilket är tre färre än förra året. För de här baden behövs utredningar om källor till föroreningar och möjliga åtgärder.

Kommunerna ansvarar för kontroll och provtagning av EU-baden. När laboratorierna analyserar vattenproverna letar de efter två typer av bakterier, E. coli och intestinala enterokocker, som finns i människors och varmblodiga djurs tarmar. Baserat på analysen görs en nulägesbedömning av badvattnets kvalitet.

- Bakterierna i proverna indikerar att vattnet kan ha förorenats av till exempel avlopp. Bedöms ett prov vara otjänligt betyder det att någon eller båda bakterierna finns i förhöjda halter i badvattnet. I så fall ska kommunen också avråda från bad, säger Caroline Schönning på Folkhälsomyndigheten.