Ingemar Wahlberg, som utrett Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov, har nu lämnat över utredningen till regeringen.

Om de ekonomiska ramarna behålls på samma nivå som i dag menar Ingemar Wahlberg att kvaliteten på Försvarsmaktens materiel kommer att minska och att den operativa förmågan hos förbanden efter hand inte kan bevaras. Till följd av detta föreslår han vissa omprioriteringar för att minska försämringen av den operativa förmågan.

Utredningen redovisar också en rad förslag till prioriteringar av materielbehoven i olika ekonomiska nivåer utöver de tilldelade ekonomiska ramarna under perioden 2021–2030.
Utredningen kommer att utgöra underlag för regeringens och Försvarsberedningens fortsatta arbete inför försvarsinriktningsbeslutet för perioden efter 2020.

Utredningen kommer att remissbehandlas.