Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur garantipensionen ska fungera och regleras i framtiden. Enligt en dom från EU-domstolen finns det inte någon skyldighet att betala ut garantipension till pensionärer som bor i ett annat medlemsland och att beräkningen av hur garantipensionen påverkas av pensioner från utlandet måste göras om.

Garantipensionen är en del av pensionssystemets grundskydd och fungerar som en utfyllnad för personer med låg eller ingen inkomstgrundad pension. Till följd av en dom från EU-domstolen från december 2017 har förutsättningarna för utbetalning och beräkning av garantipension förändrats. De som berörs är garantipensionärer som i dag bor utomlands, samt garantipensionärer som tidigare arbetat utanför Sverige och även får utländsk pension.

I domen konstateras att garantipensionen är att anse som en så kallad minimiförmån, vilket får omfattande konsekvenser både för beräkningen och hanteringen av garantipensionen. Garantipension har tidigare ansetts omfattas av EU:s bestämmelser om samordning av trygghetssystemen, vilket gjort att den har betalats ut till pensionärer som bor utanför Sverige inom EES och Schweiz. En följd av domen är att det inte finns någon skyldighet att betala ut en förmån som garantipension vid bosättning i ett annat medlemsland. Samtidigt slås i domen fast att den beräkning som Pensionsmyndigheten använt för att räkna ut hur utländska pensioner påverkar garantipensionens storlek samt även hur man kvalificerar sig för garantipensionen behöver göras om.

Regeringen vill att utredaren ska analysera hur garantipensionen bör konstrueras till följd av EU-domstolens beslut och föreslå förordnings- och lagstiftningsförändringar. Förslagens konsekvenser för nuvarande och blivande pensionärer ska också undersökas, samt vilka konsekvenser de föreslagna åtgärderna har för personer som rör sig mellan Sverige och de övriga EES-länderna eller Schweiz och i synnerhet de nordiska länderna.

Göran Lundahl, lagman vid Lunds tingsrätt, är utsedd till särskild utredare Han har tidigare utrett reglerna för Allmänna arvsfonden, tobakslagen samt marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker.

I avvaktan på förslag från utredningen har regeringen tidigare lämnat en proposition med förslag om en tillfällig lagstiftning som ska gälla till dess att eventuella nya regler finns på plats.