En utredning om skärpt straff för grovt barnpornografibrott och slopad preskriptionstid för de allvarligaste sexualbrotten mot barn har lämnats över till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Utredaren, Hedvig Trost, byråchef vid Åklagarmyndigheten, föreslår bland annat att:

Minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjs från fängelse i sex månader till fängelse i nio månader.

Bestämmelsen om grovt barnpornografibrott ändras så att kränkningen av det avbildade barnet hamnar mer i fokus vid bedömningen av om brottet är grovt. Detta tydliggör allvaret i kränkningen av det enskilda barnet.

Den som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna straffas även om han eller hon inte haft uppsåt men varit oaktsam till att den avbildade personen är under 18 år. Straffansvaret omfattar alltså även det fallet att gärningsmannen borde ha insett risken för att det är fråga om ett barn men ändå genomför gärningen.

Preskription avskaffas för de allvarligaste sexualbrotten mot barn och för könsstympningsbrott om det utförts mot ett barn.