Sommarens extremväder och det hotande handelskriget hämmar den svenska ekonomin under hösten. Men trots det består högkonjunkturen, inte minst tack vare att en robust tillväxt i omvärlden ger draghjälp åt den svenska exporten framöver. Det bedömer Konjunkturinstitutet, KI, i sin senaste uppdatering av den ekonomiska utvecklingen.

Den svenska bruttonationalprodukten, BNP, ökade enligt SCB med 1,0 procent det andra kvartalet i år, vilket var överraskande mycket. Olika indikatorer pekar på att den inhemska efterfrågan fortsätter att öka i ungefär normal takt den närmaste tiden. Den starka tillväxten det andra kvartalet föranleder en smärre upprevidering av BNP-tillväxten i år till 2,6 procent, trots att sommarens extremväder bedöms hämma tillväxten något under den andra halvan av året.

Högkonjunkturen består därmed och arbetslösheten håller sig kring 6,2 procent i år och nästa år. Under den kommande mandatperioden bedöms utrymmet för ofinansierade reformer uppgå till ca 110 miljarder kronor. Det innebär att det årliga utrymmet för nya reformer i respektive budget uppgår till i genomsnitt 25-30 miljarder kronor.