Hushållens köpfest fortsätter 2018. Det tror i alla fall Handelns utredningsinstitut, HUI, som gör bedömningen att detaljhandeln kommer att öka sin försäljning med 2,5 procent och landa på drygt 786 miljarder kronor under året.

HUI gör bedömningen att fundamentet för konsumtion ser fortsatt ljus ut. Hushållens starka förtroende för ekonomin, företagens goda framtidstro samt en fortsatt expansiv finans- och penningpolitik gör att handeln förväntas utvecklas positivt under 2018.

Detaljhandeln inledde året positivt. Den preliminära försäljningssiffran landade på cirka 58 miljarder kronor i januari, vilket motsvarar en ökning om 3,7 procent i löpande priser jämfört med samma period föregående år.

Januari i år innehöll dock en vardag mer än januari i fjol, vilket påverkade detaljhandelns försäljning positivt med 1,5 procentenhet.

Januari är en klassisk reamånad i detaljhandeln, vilket betyder lägre bruttovinst per vara, men med möjligheter till högre försäljningsvolymer som kan kompensera marginalförsämringen.

Utfallet för januari månad påvisar att två av tre delbranscher inom sällanköpsvaruhandeln uppvisade prissänkningar men att försäljningsvolymen samtidigt var positiv för majoriteten av delbranscherna. Huruvida volymtillväxten kompenserade för prissänkningarna återstår dock att se.

Dagligvaruhandeln gick betydligt svagare än sällanköpsvaruhandeln under månaden. Försäljningen växte preliminärt med 2,1 procent. Hela ökningen förklaras dock av prishöjningar. I fasta priser (volym) var branschens försäljning därmed oförändrad.

Sällanköpsvaruhandeln ökade å andra sidan sin försäljning med 5,0 procent i januari. Flera delbranscher bidrog till ökningen men utmärkande var att de mest kapitalintensiva växte starkt.

HUI Research baserar sina analyser på statistik som publicerats av SCB.