Under 2014 ökade tillväxten med 2,3 procent och hushållens inkomster med 4,6 procent, konstaterar Statistiska centralbyrån, SCB. Det är byggandet och tjänsteproduktionen som fungerar som draglok. Sysselsättningen ökar.

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,4 procent första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet 2014. Investeringar i bostäder ökade med 6,0 procent och maskiner och inventarier ökade med 4,8 procent. Investeringar i immateriella tillgångar minskade kraftigt. Det beror på att investeringarna föregående kvartal i immateriella tillgångar höjdes av poster av engångskaraktär, vilket påverkar jämförelsen. Immateriella tillgångar omfattar bland annat patent, licensrättigheter, goodwill och humankapital.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 0,1 procent första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet 2014. Höjda utgifter noterades bland annat för möbler och hushållsutrustning och för hälso- och sjukvård.

Första kvartalet minskade exporten med 0,7 procent och drog ned BNP-utvecklingen med 0,3 procentenheter. Exporten av varor sjönk med 1,1 procent, medan exporten av tjänster ökade med 0,3 procent.

Importen minskade med 1,5 procent och bidrog med 0,6 procentenheter till BNP-utvecklingen. Importen av varor ökade med 1,3 procent och importen av tjänster föll med 7,4 procent.

Produktionen inom näringslivet ökade med 0,5 procent. De varuproducerande branscherna minskade produktionen med 0,5 procent. Tillverkningsindustrin backade med 1,1 procent medan byggproduktionen steg med 1,4 procent. De tjänsteproducerande branscherna ökade produktionen med 1,0 procent. Ökningen var stark bland annat inom företagstjänster, utbildning, vård och omsorg. Offentliga myndigheters produktion sjönk med 0,3 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,5 procent och antalet arbetade timmar i hela ekonomin steg med 0,4 procent jämfört med fjärde kvartalet 2014. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 0,6 procent och inom offentliga myndigheter sjönk antalet arbetade timmar med 0,1 procent. Arbetsproduktiviteten i näringslivet minskade med 0,2 procent jämfört med kvartalet innan.

Hushållssektorns disponibla inkomster ökade med 4,6 procent i löpande priser första kvartalet 2015 jämfört med första kvartalet 2014. Rensat för inflation ökade de disponibla inkomsterna med 3,6 procent. Hushållssektorns finansiella sparande ökade med 7,4 miljarder kronor och uppgick till 68 miljarder kronor i löpande priser. Sparkvoten, exklusive sparande i premie- och tjänstepensioner, uppgick till 6,6 procent.

Den offentliga förvaltningens finansiella sparande visade ett underskott på 18,5 miljarder kronor. Underskottet var 2,4 miljarder kronor högre än motsvarande kvartal året innan. Statens finansiella sparande visade ett underskott med 19,9 miljarder kronor och sociala trygghetsfonder ett överskott med 0,1 miljarder kronor. Kommunernas finansiella sparande visade ett överskott med 2,3 miljarder kronor och landstingen visade ett underskott på 1,0 miljarder kronor.

Jämfört med beräkningen som SCB publicerades i feberuari har den säsongrensade BNP-utvecklingen reviderats upp med 0,1 procentenheter första, andra och tredje kvartalet 2014 och ned med 0,3 procentenheter fjärde kvartalet 2014. Den faktiska och den kalenderkorrigerade BNP-utvecklingen har reviderats upp med 0,3 procentenheter andra och tredje kvartalet 2014 och ned med 0,1 procentenhet fjärde kvartalet 2014. BNP-utvecklingen för helåret 2014 har reviderats upp med 0,2 procentenheter till 2,3 procent.