Nej, det vill sig inte riktigt med det av Riksbanken hett åtrådda inflationsmålet om 2,0 procent. Senaste mätningen, gällande december, pekar enligt statistik från SCB på en inflationstakt om 1,9 procent enligt måttet KPIF. Det är en inbromsning jämfört med föregående månad. Därför dröjer det innan Riksbankens direktion höjer styrräntan.

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,4 procent från november 2017 till december 2017. Under motsvarande period 2016 steg KPI med 0,5 procent.

Till månadsförändringen bidrog främst prishöjningar på utrikes flygresor (28,8 procent) med 0,2 procentenheter. Prishöjningar på livsmedel (1,0 procent) och paketresor (7,1 procent) påverkade KPI ytterligare uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Inflationstakten enligt KPI var 1,7 procent i december 2017, vilket är en nedgång från november då den var 1,9 procent.

Högre boendekostnader (2,7 procent) bidrog med 0,6 procentenheter, varav el och bränsle (3,9 procent) och kostnader för nyttjande av bostaden för egnahem (3,2 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera. Prisökningar på livsmedel (2,9 procent) bidrog med 0,4 procentenheter, varav 0,2 procentenheter berodde på högre priser på mjölk, ost och ägg (6,8 procent). Prisökningar på drift av fordon (3,1 procent) samt restauranger (3,3 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera. Högre priser på diverse varor och tjänster (3,1 procent) bidrog med ytterligare 0,3 procentenheter.

Uppgången motverkades av lägre priser på mobiltelefonutrustning (-11,9 procent), som bidrog nedåt med 0,2 procentenheter.

Inflationstakten enligt KPIF (KPI med fast ränta), det mått Riksbanken sedan i september i fjol koncentrerar sig på, var 1,9 procent i december (2,0 procent i november). För att Riksbankens direktion ska känna sig bekväm med att höja styrräntan från dagens minus 0,5 procent behöver inflationstakten mätt enligt KPIF ligga stadigvarande kring två procent. Senaste mätningen innebär en nedgång till strax under 2,0 procent.