Trots att priserna på mat och kläder sjönk i juni har inflationstakten ökat till över Riksbankens magiska tvåprocentsgräns. I juni låg den på 2,2 procent enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta). Till uppgången bidrog dyrare paket- och utrikes flygresor och högre boendekostnader.

Riksbankens direktion har uttalat att den vill se en mer varaktig inflationsnivå på två procent för att kunna börja höja reporäntan. Prognosen pekar på att det målet nås i slutet av året. Just nu är prisökningarna enligt konsumentprisindex 2,1 procent på årsbasis, en uppgång jämfört med i maj då den låg på 1,0 procent.

Högre boendekostnader (4,0 procent) bidrog med 0,9 procentenheter till inflationstakten i juni, varav 0,6 procentenheter berodde på högre priser på el (15,2 procent) och 0,2 procentenheter berodde på högre priser för nyttjande av egnahem (2,3 procent). Högre priser på drivmedel (14,5 procent) bidrog med 0,4 procentenheter. Prisökningar på livsmedel (2,7 procent) och inom restauranger (3,0 procent) bidrog med ytterligare 0,3 respektive 0,2 procentenheter uppåt.

Ingen enskild grupp av varor eller tjänster påverkade märkbart inflationstakten nedåt.

Riksbankens direktion under ledning av riksbankschef Stefan Ingves hade sitt senaste penningpolitiska sammanträde 2 juli då beslutet var att låta reporäntan ligga oförändrad på minus 0,5 procent. Nästa möte där räntenivån och eventuell förändring kan bli aktuell hålls 5 september.