Kreosot får fortsätta att användas för att behandla järnvägsslipers och ledningsstolpar. Det har Kemikalieinspektionen beslutat. Men inte för att skydda trä på bryggor och andra marina anläggningar.

– Produkter med kreosot behövs fortfarande för en del användningsområden. För samhällsviktiga områden som järnvägen och el- och telenäten bedömer vi i nuläget att nyttan med kreosot överväger, trots de risker med kreosot som har identifierats, säger Johnny Risberg, enhetschef på Kemikalieinspektionen.

Det är första gången som kreosotprodukter godkänns med stöd av EU-gemensamma regler.

Kreosot har länge använts vid träimpregnering för att skydda mot angrepp av rötsvamp. Eftersom kreosot innehåller flera ämnen med hälsofarliga egenskaper och är klassificerat som cancerframkallande finns strikta regler för användningen. Impregnering med kreosot får endast utföras av yrkesfolk med specialutbildning, och enbart för vissa användningsområden.

Hälsoriskerna med kreosot gäller främst för yrkesarbetare som ofta kommer i kontakt med nyimpregnerat virke. För arbetarna tillämpas i dag långtgående skyddsföreskrifter. Miljöriskerna med kreosot bedöms främst som lokala, i direkt anslutning till en stolpe eller en sliper. I dag finns också alternativa material som i vissa fall kan ersätta kreosotimpregnerat trä.

Kemikalieinspektionens beslut innebär även att kreosotprodukter inte längre får användas i Sverige för behandling av virke som är avsett för marina anläggningar som bryggor. Skälet till det är att Kemikalieinspektionen bedömer att behovet i det fallet inte är tillräckligt stort för att motivera ett godkännande.