Redan i år träder reformer kostnadsberäknade till åtta miljarder kronor i kraft, detta om riksdagen godtar regeringens nu framlagda revidering av den statsbudget som Alliansen vann gehör för i riksdagsbehandlingen i höstas.

Finansminister Magdalena Anderssons i dag presenterade ändringsproposition är resultatet av regeringspartierna Socialdemokraternas och Miljöpartiets förhandlingar med Vänsterpartiet och lyfter fram fyra prioriterade huvudområden.

1. Fler jobb och stärkt konkurrenskraft
En av regeringens viktigaste uppgifter under mandatperioden är att minska arbetslösheten varaktigt och öka sysselsättningen. Fler människor ska ha ett jobb att gå till och färre ska vara deltidsarbetslösa. Sverige behöver ett kunskapslyft. Regeringen ökar därför de offentliga investeringarna i bland annat infrastruktur, näringspolitik och utbildning för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

2. En jämlik kunskapsskola med tid för varje elev
Att stärka kunskapsresultaten i skolan är nödvändigt – både för att hålla ihop Sverige och säkra Sveriges konkurrenskraft på lång sikt. För att stärka kunskapsresultaten krävs att lärarna får tid för varje elev, att kvaliteten i undervisningen förbättras och att resurser skjuts till där utmaningarna är som störst. Därför föreslår regeringen reformer fokuserade på tidiga insatser, ett mer attraktivt läraryrke och att alla skolor ska vara bra skolor.

3. En hållbar framtid
Regeringens mål är en resurseffektiv ekonomi där hänsyn till miljön är en självklar del i samhällsutvecklingen. Det handlar om att stoppa miljöförstöringen och minska klimatutsläppen. Minskade klimatutsläpp kräver flera typer av åtgärder och ett sammanhållet globalt och nationellt politiskt arbete. Regeringen satsar därför på bland annat åtgärder för klimatinvesteringar, biologisk mångfald och skydd av natur. Av de 16 nationella miljömålen har hittills bara 14 uppfyllts,. Det vill regeringen göra något åt.

4. Ökad välfärd och trygghet
Välfärdens resurser måste stärkas och inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män minska. Alltför många människor, främst kvinnor, har gått ned i arbetstid för att ge omsorg till anhöriga när välfärden inte räcker till. Investeringar i välfärd och trygghet håller ihop Sverige och bidrar till en mer jämställd arbetsmarknad. Regeringen föreslår därför åtgärder för mer personal inom äldreomsorgen. Regeringen föreslår även att underhållsstödet för ensamstående föräldrar och bostadstillägg för pensionärer höjs. För ökad trygghet och omställningsförmåga stärks också arbetslöshetsförsäkringen.

På flera områden där regeringen inte går lika långt som utlovades i valet 2014 eller i budgetpropositionen från i höstas påpekar regeringen att den återkommer med förslag i nästa budget, alltså den som presenteras i september och ska börja gälla 2016.